Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правителството ще се бори с изменението на климата

Правителството ще се бори с изменението на климата

Правителството ще се бори с изменението на климата

Правител­с­т­вото прие проект на Закон за изменение и допъл­нение на Закона за ограничаване изменението на климата. Въвеж­дат се изменения в процедурата и начина на определяне на без­п­лат­ните квоти за операторите на инс­талации в Схемата за тър­говия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС). Край­ната цел на ЕС по отношение на СТЕ е намаление с 43% до 2030 г. в срав­нение с 2005 г. Дава се въз­мож­ност на дос­тав­чиците на течни горива и енер­гия за тран­с­порта да изпъл­нят задъл­женията си със спес­тявания на емисии нагоре по веригата, реализирани от пред­ходни проекти. С новите тек­с­тове се намалява и админис­т­ратив­ната тежест и се пос­тигат финан­сови облек­чения за операторите, които отделят под 2500 тона еквивалент на въг­лероден диок­сид годишно, като им е предос­тавена въз­мож­ност да бъдат изк­лючени от обх­вата на СТЕ на ЕС. Потен­циал­ните инс­талации, които могат да се въз­пол­з­ват от тази дерогация, са в областта на произ­вод­с­т­вото на керамични продукти, енер­гия за произ­вод­с­т­вени нужди, металур­гия, дър­водобив и дър­воп­реработ­ване. С проекта се тран­с­понира Дирек­тива (ЕС) 2018/410 на Европейс­кия пар­ламент и на Съвета на ЕС от 14 март 2018 г. за изменение на Дирек­тива 2003/87/ЕО с цел засил­ване на раз­ходоефек­тив­ните намаления на емисии и на нис­ковъг­лерод­ните инвес­тиции.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...