Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

С мотива, че екс­пер­тите и специалис­тите, работещи в социал­ната сфера са с най-ниските зап­лати в пуб­лич­ния и общес­т­вен сек­тор, и че в още по-незавидно положение са останалите социални работ­ници, които работят по предос­тавяне на социални услуги по общини, БСП пред­ложи увеличение на бюджета на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика с 5 млн. лв. Друга част от мотивите са, че нис­кото зап­лащане дейс­тва демотивиращо за работещите в социал­ната сфера. Всичко това прави професията неат­рак­тивна и води до текучес­тво, а това води до невъз­мож­ност да се повишава качес­т­вото на социал­ните услуги и удов­лет­вореността на хората, които ги предос­тавят и пол­з­ват. Според левицата затова е необ­ходим ръст на раз­ходите за пер­сонал в социал­ната сфера като инс­т­румент за мотивация на работещи в нея, комен­тира инфор­мацион­ния сайт на БСП. Случва се нещо, което рядко виж­даме в пленарна зала, откакто сме заедно. Аз искам да поз­д­равя управ­ляващите от ГЕРБ и ОП за това, че проявиха разум и под­к­репят пред­ложението на „БСП за Бъл­гария“. Това е пър­вото пред­ложение на левицата, което под­к­репяте в този бюджет. Дано да има и други. Това е пред­ложение, което зас­лужава съг­ласие, тези хора зас­лужават съг­ласие, комен­тира Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...