Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Рейтинг на висшите училища - най-търсените и платени специалности

Рейтинг на висшите училища - най-търсените и платени специалности

Рейтинг на висшите училища - най-търсените и платени специалности

По-малко студенти, по-малко безработни висшисти, среден осигурителен доход 1297 лв.

През 2019 година броят на студен­тите в бъл­гар­с­ките висши училища продъл­жава да намалява, реализацията на завър­шилите се подоб­рява, науч­ните пуб­ликации нарас­т­ват, са основ­ните кон­с­татации в новото издание на Рей­тин­говата сис­тема на вис­шите училища у нас. Рей­тин­говата сис­тема срав­нява пред­с­тавянето на 51 висши училища в рам­ките на 52 професионални нап­рав­ления въз основата на десетки показатели, измер­ващи раз­лични аспекти на учеб­ния процес, науч­ната дей­ност, учеб­ната среда, пред­лаганите социално-битови и админис­т­ративни услуги, прес­тижа и регионал­ната значимост на вис­шите училища, както и реализацията на завър­шилите на пазара на труда. За фор­миране на индикаторите в стан­дар­тизираните класации в Рей­тин­говата сис­тема за 2019 година е изпол­з­вана инфор­мация от раз­лични източ­ници, включително от вис­шите училища, Национал­ната аген­ция за оценяване и акредитация, модулът “АдминУни“ в инфор­мацион­ната сис­тема на образованието, Национал­ния осигурителен инс­титут, както и от меж­дународ­ните биб­лиог­раф­ски бази данни Scopus и Web of Science. Най-ниска без­работица — под 1% и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование — над 90%, за поредна година има при завър­шилите медицина, фар­мация, стоматология и военно дело. Над 3% е без­работицата сред завър­шилите социални дей­ности, психология и история и археология (3,06%). За срав­нение, през миналата година без­работица от над 3% е отчетена сред завър­шилите в 9 нап­рав­ления, а през 2014 година – в 38.

Най-ниско остава приложението на придобитото висше образование сред завър­шилите туризъм — 20,41%. За поредна година най-добре платени са хората с дип­лома от инфор­матика и ком­пютърни науки в СУ „Св. Климент Охрид­ски“. Най-трудно, с най-висок среден успех от дип­ломата за средно образование се влиза в „Медицина“ — 5,63, „Фар­мация“ и „Стоматология“. Най-нежелана е „Металур­гия“, където сред­ният успех на кан­дидатите е 4,38.

Дан­ните пот­вър­ж­дават наличието на трайна тен­ден­ция за подоб­ряване реализацията на пазара на труда на завър­шилите висше образование в страната. Но си остават раз­ликите в намирането на работа и зап­лащането в зависимост от вис­шето училище, както и придобитата степен, и особено от изб­раната специал­ност. Делът на регис­т­рираните без­работни сред завър­шилите през пос­лед­ните 5 години бъл­гар­ски висши училища спада до 2,2% през 2019 година от 2,44% през миналата година и от над 4% през 2013 година. Делът на завър­шилите, които не се осигуряват в страната, спада до под 20% от над 25% през 2014 година. Расте процен­тът на наетите вис­шисти, които през пър­вите 5 години след завър­ш­ването си работят на позиция, за която се изис­ква висше образование, до 50,3 от 49,26% преди година и от под 46% през 2014 г. При завър­шилите магис­три през 2019 година този дял е над 60%, но при бакалаври е значително по-нисък — под 36%. Сред­ният осигурителен доход на завър­шилите също нарас­тва, като стига до 1297 лева през 2019 година при нива от 1151 лв. през миналата година и от едва 867 лв. през 2014 г.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...