Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Посланик Херо Мустафа сътвори дипломатически гаф

Посланик Херо Мустафа сътвори дипломатически гаф

Посланик Херо Мустафа сътвори дипломатически гаф

На мемориала на „жертвите на комунизма”, пред който се поклони тя, е осеян с имената на фашисти, някои от които обявиха война на САЩ

В Дек­ларация на Град­с­кия съвет на БАС-София, под­писана от пред­седателя на организацията Борис Цвет­ков се казва: „Град­с­кият съвет на БАС счита за недопус­тимо пос­ланикът на САЩ да под­нася цветя пред плочи, на които стоят имената на Бог­дан Филов, Никола Гешев и др. инициатори за приемането и изпъл­нители на ЗЗД, ЗЗН и на антиев­рейс­кото и фашис­тко законодател­с­тво в Бъл­гария. Лош сиг­нал е пос­ланик на страна победителка да се под­нася цветя на памет­ник на осъдени от Народ­ният съд винов­ници за учас­тието на Бъл­гария във Втората световна война на страната на фашис­т­ката ос Рим-Берлин-Токио. Същите, виновни за обяваването от Бъл­гария на война на САЩ и за загинали хиляди бъл­гари в т.ч. и много мирни граж­дани от англо-американските бом­бар­дировки на София и страната ни.

Надяваме се този случай да е плод да недоразумение или грешка, която да бъде кон­с­татирана и недопус­кана в бъдеще.

ГС на БАС призовава американ­с­ката дип­ломация да се раз­г­раничи от акта на пос­ланик Мус­тафа или поне да уточ­нят, че не смятат да реабилитират фашизма, нацизма и антисемитизма, чрез оневиняването на осъдените от Народ­ния съд Бог­дан Филов, Никола Гешев и др.

Готови сме за диалог и срещи, на които да обсъдим общите си дейс­т­вия както за отричане на фашизма, нацизма, Холокоста, антисемитизма, а така също и срещу проявите на неофашизъм, ксенофобия и нетолеран­т­ност в София, в Бъл­гария и в света.

Призоваваме дип­ломатите от посол­с­т­вото на САЩ да отчетат аргумен­тите ни и да се въз­дър­жат от подобни прояви в бъдеще!

Ние, членовете на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз изразяваме огром­ното си въз­мущение от скан­дал­ното поведение на новия американ­ски пос­ланик в Бъл­гария. Многоуважаемата гос­пожа Мус­тафа този път сама сът­вори гран­диозен гаф като се появи пред „памет­ник“ на така наречените жер­тви на комунизма. Този тежък дип­ломатически гаф не може да не е сът­ворен и заради сериозни слабости в админис­т­рацията на посол­с­т­вото. Гос­пожа Мус­тафа, която е в Бъл­гария от около месец очевидно не е била инфор­мирана, че под­нася цветя пред „памет­ника“ на хора, които обявяват война на САЩ. Вероятно не е инфор­мирана, че тези хора реализират реп­ресиите срещу бъл­гар­с­ките евреи и пращат над 10 хиляди евреи през лом­с­кото прис­танище в газовите камери на Хит­лер.

На позицията, на която се намира гос­пожа Мус­тафа, тези грешки от нез­нание не могат да бъдат прос­тени. Тя дължи отговори на бъл­гар­с­кото общес­тво, които не може да не даде. Има ли промяна в позицията на Дър­жав­ния депар­тамент и американ­с­кото правител­с­тво по отношение на оцен­ката за Холокоста и фашизма, срещу които САЩ воюват през Втората световна война? Има ли промяна в позицията на Дър­жав­ния депар­тамент и американ­с­кото правител­с­тво по отношение справед­ливостта на присъдите на Нюр­н­бер­г­с­кия и другите свър­зани процеси, в които и с американ­ско учас­тие се издават смър­тни присъди? След като американ­ски пос­ланик се прек­ланя пред паметта на хората, обявили война на САЩ, да очак­ваме ли извинение за бом­бар­диров­ките над София, за хилядите невинни жер­тви, както и ком­пен­сации за нанесените щети?

Вяр­ваме, че гос­пожа Мус­тафа и американ­с­кото посол­с­тво ще имат доб­лестта да отговорят на тези въп­роси и няма да пок­рие с мъл­чание тази изк­лючително неп­риятна тема. Въп­реки случилото се, дъл­боко вяр­ваме, че дър­жави и тех­ните инс­титуции, които твър­дят, че споделят определени цен­ности, не биха се гав­рили с хилядите жер­тви на антифашис­т­ката съп­ротива в Бъл­гария, както и с милионите в цяла Европа.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...