Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Форумът „Примаковски четения” ще очертае идеи за политическото лидерство в многополюсния свят

Форумът „Примаковски четения” ще очертае идеи за политическото лидерство в многополюсния свят

Форумът „Примаковски четения” ще очертае идеи за политическото лидерство в многополюсния свят

Академици и професори от България и Русия ще са сред основните лектори на крупното научно събитие, което ще се проведе в София

Водещи руски учени и дип­ломати идват за меж­дународна кон­ферен­ция „Примаков­ски четения” в София. Вячес­лав Труб­ников, бивш дирек­тор на служ­бата за вън­шно разуз­наване на Русия, е един от основ­ните док­лад­чици на форума.

Примаков­ски четения – 2019 г.” на тема „Политическо лидер­с­тво в многополюс­ния свят”.

Събитието е организирано от Форум „Бъл­гария — Русия”, Инс­титута за световна икономика и меж­дународни отношения „Евгений Примаков” (ИМЭМО) към Рус­ката академия на науките, Инс­титута по лидер­с­тво (ИИР­ЛИС) към УниБИТ и Посол­с­т­вото на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария.

С привет­с­т­вия към учас­т­ниците ще се обър­нат г-н Крис­тиян Вигенин – зам.-председател на Народ­ното съб­рание, г-н Красимир Каракачанов – зам.-председател на Минис­тер­с­кия съвет и минис­тър на отб­раната, и пос­ланикът на Рус­ката федерация в Бъл­гария Анатолий Макаров. Ще бъде връчена ежегод­ната наг­рада за „Лидер­с­тво в дър­жав­ността за 2019 г.” на акад. Евгений Примаков (пос­мър­тно).

Док­лади в пър­вия ден на кон­ферен­цията ще изнесат учени и общес­т­веници от Русия и Бъл­гария, сред които са акад. Алек­сан­дър Дин­кин, президент на ИМЭМО, проф. Надежда Арбатова, д-р Юрий Кваш­нин, чл.-кор. Васил Проданов, чл.-кор. Иван Гранит­ски, д-р Мар­гарита Попова – вицеп­резидент на Репуб­лика Бъл­гария (20122017), пред­седателят на Общото съб­рание на УниБИТ проф. Стоян Ден­чев и други.

Меж­дународ­ната кон­ферен­ция ще продължи своята работа и на 13 декем­ври (петък) от 10:00 ч. в УниБИТ, зала Тър­жес­т­вена, бул. „Цариг­рад­ско шосе” № 119.

Акад. Евгений Мак­симович Примаков (19292015) е светов­ноиз­вес­тен руски учен, дип­ломат и дър­жав­ник. Бил е ръководител на Служ­бата за вън­шно разуз­наване, вън­шен минис­тър и министър-председател на Русия. Акад. Примаков е автор на визията за новия многополюсен световен ред, а рус­ката дип­ломация (според минис­тър Сер­гей Лав­ров) и днес се раз­вива в рам­ките на стратегичес­ките въз­г­леди, фор­мулирани от него. Заедно със светов­ноиз­вес­т­ния американ­ски дип­ломат Хенри Кисин­джър, като съп­ред­седатели на „Съвета на мъд­реците“ (учреден от ООН), в края на ХХ век фор­мулират едни от най-важните идеи и кон­цеп­ции за раз­решаване на предиз­викател­с­т­вата пред съв­ремен­ния свят. Акад. Примаков е док­тор хонорис кауза на СУ „Климент Охрид­ски“, наг­раден е с Памет­ния знак – „Лав­рова клонка“ на МВнР на РБ и с Памен­тия знак на президента на РБ.

На 29 октом­ври т.г. в цен­търа на Мос­ква пред МВнР на Русия президен­тът Владимир Путин откри памет­ник на акад. Примаков и го нарече „велик граж­данин на Русия, който върна дос­тойн­с­т­вото на страната и ней­ното влияние на светов­ната сцена“.

Кой е Вячес­лав Труб­ников?

Той е роден през 1944 г. в рус­кия град Иркутск, където родителите му са евакуирани като работещи в Авиационен завод. През 1961 г. завър­шва със Златен медал Школа за физика и математика към Мос­ков­с­кия универ­ситет „Ломоносов”, а през 1967 г. водещата в световен мащаб дип­ломатическа академия МГИМО (Мос­ков­ски дър­жавен инс­титут за меж­дународни отношения). След това работи в органите на Вън­ш­ното разуз­наване и като жур­налист в Аген­ция по печата „Новости”, има два зад­г­ранични ман­дата в Индия и Бан­г­ладеш. От 1990 г. оглавява отдел „Дър­жави от Южна Азия” към Вън­ш­ното разуз­наване, а от 1992 е първи заместник-директор на Служ­бата за вън­шно разуз­наване на Русия, където работи под прякото ръковод­с­тво на акад. Евгений Примаков, когото нас­ледява на поста дирек­тор в периода 19962000 г. През 1998 г. е произ­веден в чин „Армейски генерал на Русия”. През 1999 г. е удос­тоен с вис­шето звание „Герой на Русия”.

От 2000 г. е първи заместник-министър на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация, а от 20042008 г. е Извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на РФ в Индия. От 2008 г. до момента е старши научен сът­руд­ник в Инс­титута за световна икономика и меж­дународни отношения към Академията на науките на Рус­ката федерация – водещо изс­ледовател­ско звено в областта на изс­лед­ванията на вън­ш­ната политика и геополитиката.

Арм. ген. Труб­ников е носител на редица руски и чуж­дес­т­ранни отличия, сред които орден „За зас­луги към Отечес­т­вото”, медал „За безуп­речна служба”, два ордена „Чер­вена звезда”, почетен наг­ръден знак „За служба в разуз­наването”, званието „Зас­лужил сът­руд­ник на органите на разуз­наването” и други.

България

Икономика

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­сув…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...