Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) На „Примаковските четения” в София беше обсъдено политическото лидерство в многополюсния свят

На „Примаковските четения” в София беше обсъдено политическото лидерство в многополюсния свят

На „Примаковските четения” в София беше обсъдено политическото лидерство в многополюсния свят

• Акад. Евгений Примаков пос­мър­тно бе удос­тоен с Наг­рада за лидер­с­тво в дър­жав­ността „Стефан Стам­болов”

• Док­лади изнесоха водещи руски учени и екс­перти, сред които акад. Алек­сан­дър Дин­кин и бив­шия дирек­тор на рус­кото разуз­наване арм. ген. Вячес­лав Труб­ников

В края на миналата сед­мица за пръв път у нас и при голям успех се проведоха двуд­нев­ните „Примаков­с­ките четения”, пос­ветени на темата за политичес­кото лидер­с­тво в многополюсен свят. В събитието взеха учас­тие изявени бъл­гар­ски и руски учени, политици и общес­т­веници. Организатори на събитието са Форум „България-Русия”, Инс­титутът за световна икономика и муж­дународни отношения (ИМЕМО) при Рус­ката академия на науките, Инс­титутът по лидер­с­тво при УниБИТ, Посол­с­т­вото на Рус­ката федерация у нас.

Меж­дународ­ната кон­ферен­ция бе отк­рита от пред­седателя на Форум „България-Русия” проф. Свет­лана Шарен­кова с думите, че отговор­ността на организаторите е огромна не само заради важ­ността на темата, но и заради паметта на големия учен и дър­жав­ник акад. Примаков. Тя припомни, че в цен­търа на Мос­ква вече се издига памет­ник на Евгений Примаков, а при неговото отк­риване президен­тът Владимир Путин го е определил като „Велик граж­данин на Русия”. В Бъл­гария неговото интелек­туално нас­лед­с­тво ще бъде съх­ранявано чрез ежегод­ното провеж­дане на „Примаков­ски четения” и чрез трудовете му, които Форум „България-Русия” издава.

Кон­ферен­цията бе уважена с поз­д­равителен адрес от вицеп­ремиера и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов, в който той напомни, че акад. Примаков е емб­лематична лич­ност, една от най-ярките фигури на рус­кия дип­ломатически, политически и научен живот, знакова фигура не само за Русия, но и за целия свят. „Кон­цеп­цията за многополюс­ния свят на акад. Примаков пред­полага световен ред, основан на баланс, с пог­лед към раз­лични цен­т­рове на влияние, с множес­тво модели на раз­витие”, написа вицеп­ремиерът до учас­т­ниците в събитието.

Док­лади на кон­ферен­цията изнесоха акад. Алек­сан­дър Дин­кин, президент на ИМЕМО, Армейски генерал Вячес­лав Труб­ников, бивш дирек­тор на служ­бата за вън­шно разуз­наване на Русия, проф. Надежда Арбатова, д-р Юрий Кваш­нин, философът чл.-кор. Васил Проданов,писателят и издател чл.-кор. Иван Гранит­ски, д-р Мар­гарита Попова – вицеп­резидент на Репуб­лика Бъл­гария (20122017), пред­седателят на Общото съб­рание и дъл­гогодишен рек­тор на УниБИТ проф. Стоян Ден­чев и други. През втория ден в сградата на УниБИТ док­лади изнесоха десетки учени, преподаватели, док­торанти.

На отк­риването на форума заместник-председателят на Народ­ното съб­рание Крис­тиан Вигенин заяви: “Организаторите на меж­дународ­ната кон­ферен­ция изб­раха изк­лючително важна тема — необ­ходимостта от ефек­тивно лидер­с­тво и изг­раж­дането на многополюсен свят. В момента една дър­жава не може да реши нито един проб­лем на човечес­т­вото, как­вито са треториз­мът, кибер­сигур­ността и други. Оцеляването на човечес­т­вото зависи от сът­руд­ничес­т­вото, от интег­рацион­ните проекти между цен­т­ровете на влияние. Надявам се новите лидери да определят нови нап­рав­ления за раз­витието на човечес­т­вото и ще вър­вим спокойно, защото сегаш­ният път на кон­ф­ликт и кон­ф­рон­тация води до задънена улица “. Президен­тът на Инс­титута за световна икономика и меж­дународни отношения (ИMEMO) на Рус­ката академия на науките акад. Алек­сан­дър Дин­кин отбеляза, че Бъл­гария е втората страна, в която се провеж­дат Примаков­с­ките четения. “Нашата плат­форма вече получи световно приз­нание като място за остър и отк­ровен обмен на мнения. Бъл­гария се превърна във втората (извън Русия) страна, в която се провежда този форум, преди това се проведе в Ереван, Армения“, отбеляза той.

Рус­кият пос­ланик в Бъл­гария Н. Пр. Анатолий Макаров изрази надежда, че провеж­дането на „Примаков­ски четения“ в София ще се превърне в добра традиция.

В двата дни на „Примаков­с­ките четения” руски и бъл­гар­ски екс­перти пред­с­тавиха аргумен­тирани и задъл­бочени док­лади за съв­ремен­ните предиз­викател­с­тва, за лидер­с­т­вото в многополюс­ния свят, за зап­лахите от дигитал­ните войни и други важни теми.

“Проб­лемът с лидер­с­т­вото е гореща тема. Появата на млади политици винаги е добра, но ако енер­гията им се ком­бинира с опит и мъд­рост, тогава е много по-добре“, под­черта президен­тът на Инс­титута за световна икономика и меж­дународни отношения Алек­сан­дър Дин­кин. Рус­кият учен даде и кон­к­ретни примери: „Украин­с­кият президент Владимир Зелен­ски има дълъг път, за да докаже правото си на лидер­с­тво. Зелен­ски има задачата да превърне под­к­репата, която получи на изборите в дейс­т­вителна политика“. Според Дин­кин френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон е също лидер на нова фор­мация, своеоб­разен сим­вол на нова вълна, на скъс­ване със стария цен­тър, който до голяма степен е дис­к­редитирал себе си в Европа и САЩ, но Мак­рон също трябва да докаже на прак­тика линията, която следва.

Основ­ното е да се под­държа и пази суверенитетът

Важ­ността на под­дър­жането на дър­жав­ния суверенитет в нес­табилен свят бе посочена като приоритет от един от почет­ните гости на Форума — бив­шият дирек­тор на Служ­бата за вън­шно разуз­наване на Рус­ката федерация, член на Борда на дирек­торите на ИМЕМО, армейски генерал о. з. Вячес­лав Труб­ников.

Двадесет и първи век не донесе нито мир, нито прос­перитет, той запази предиз­викател­с­т­вата, въз­ник­нали в края на ХХ-ти век, а сега те дори често ескалират“, казва той в интервю за ТАСС. „Това са явления като меж­дународ­ния тероризъм, който същес­т­вува и ще продъл­жава да същес­т­вува, особено след като се появиха и такива псевдо-държави на терорис­тична и ислямис­тка основа като ИДИЛ. Такъв е проб­лемът с нераз­п­рос­т­ранението на ядрено оръжие, който въз­никва в резул­тат на раз­рушаването на установените нор­мални „чер­вени линии” на диалог и сдър­жане, които бяха установени в миналото, дори и в периода на Студената война. „Искам да под­чер­тая, че за Русия най-важното е запаз­ването на суверенитета на една дър­жава, което е гаран­ция в рам­ките на този несигурен свят. Това е най-важното, а когато суверенитетът се преот­с­тъпва на друга дър­жава — това е прес­тъп­ление“, заяви Труб­ников.

Говорейки за отношенията между Русия и НАТО, Труб­ников под­черта, че всеки под­ход на НАТО към рус­ките граници е нарушение на суверенитета на Русия, на който тя не може да гледа спокойно. Той даде пример с чуж­дите военни бази в близост с рус­ките граници.

Пос­мър­тно приз­нание от Бъл­гария за акад. Евгений Примаков

Като част от Примаков­с­ките четения се проведе церемония по връч­ване на наг­радата „Стефан Стам­болов” за лидер­с­тво в дър­жав­ността, която беше пос­мър­тно присъдена на руски учен, дип­ломат и дър­жав­ник акад. Евгений Примаков. Носители на Наг­радата „Стефан Стам­болов” през годините са лич­ности като пат­риар­сите Мак­сим и Неофит, президен­тът (19901997 г.) д-р Желю Желев и президен­тът (20022012 г.) Георги Пър­ванов, генерал­ният дирек­тор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, юрис­тът и един от основ­ните съз­датели на съв­ремен­ната ни Кон­с­титуция Гиньо Ганев, вът­реш­ният минис­тър Николай Доб­рев (пос­мър­тно), вицеп­резиден­тите ген. Ангел Марин, Мар­гарита Попова и Илияна Йотова, омбуд­с­манът (20152019 г.) Мая Манолова. В сферата на духов­ността носители са творци и интелек­туалци като худож­никът акад. Свет­лин Русев, тракологът проф. Алек­сан­дър Фол, писателят акад. Антон Дон­чев, историкът и музеен деятел проф. Божидар Димит­ров, проф. Анд­рей Пан­тев – историк и пар­ламен­тарист, пред­седателите на БАН акад. Иван Юхнов­ски и акад. Стефан Воденичаров, историкът акад. Георги Мар­ков, Видин­с­кият мит­рополит Дометиан, Плов­див­с­кият мит­рополит Николай и други.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...