Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите ще гласуват пряко за свой лидер на 26 април 2020 година

Социалистите ще гласуват пряко за свой лидер на 26 април 2020 година

Социалистите ще гласуват пряко за свой лидер на 26 април 2020 година

Националният съвет на БСП прие правилата за първия в историята на партията директен вот за председател

Изборът на пред­седател на БСП ще се проведе 120 дни преди кон­г­реса на пар­тията — на 26 април 2020, а ако има балотаж  — на 3 май.

Такова решение прие Пленумът на пар­тията на свое заседание. Национал­ният съвет гласува правила за вът­реш­нопар­тиен избор на пред­седател на пар­тията.

За“ правилата гласуваха 87 членове на Пленума, без „против“ и с 2-ма „въз­дър­жали се“.

Пленумът одобри правилата за провеж­дането на вът­решни избори.

Социалис­тите изб­раха и Цен­т­рална комисия по вът­реш­ния избор, чийто пред­седател ще е Емил Вой­нов, в момента член на ЦИК.

Правилата на вътрешно-партийния избор мак­симално пов­таря правилата за национални избори.

Изборите се произ­веж­дат еднов­ременно във всички СИК в един ден за цялата страна. Избор­ният ден започва в 7.00 часа сут­ринта и прик­лючва в 19.00 часа 

Правилата за вът­реш­нопар­тиен избор пред­виж­дат и да се проведе предиз­борна кам­пания на кан­дидатите.

По Устав ман­датът на пред­седателя на пар­тията е 4 години и към 2020 г. изтича този на Кор­нелия Нинова. Тя бе изб­рана да оглави БСП на 8 май 2016 г. по време на пър­вото заседание 49-тия кон­г­рес на пар­тията.

След промените в Устава обаче кон­г­ресът няма да е органът, който избира пред­седателя, а той ще се избира пряко от членовете на БСП. Това ще се случи за първи път в историята на пар­тията. Именно за това са необ­ходими и правила за вът­реш­нопар­тий­ния избор.

Изборът на пред­седател на БСП е част от цикъла отчети и избори, който от пар­тията започ­наха на 1 декем­ври 2019 г.

Съг­ласно правилата Национал­ният съвет на БСП с решение ще нас­рочва провеж­дането на прекия вът­реш­нопар­тиен избор за пред­седател на БСП в срок не по-късно от 120 дни преди провеж­дането на Кон­г­реса на БСП.

Деница Златева: Въвеж­даме европейски стан­дарт по избор на пред­седател на БСП

“Имахме кон­с­т­рук­тивен пленум, защото приехме правилата, по които ще бъде избиран пряко за първи път в историята на БСП бъдещият пред­седател на пар­тията. Чуха се много пред­ложения, някои от тях бяха приети, по тези правила се работи почти година“. Това заяви зам.-председателят на БСП Деница Златева след заседанието на НС на левицата. Тя уточни, че много пред­ложения са били нап­равени в хода на изработ­ването на правилата и че от БСП са изпол­з­вали европейски опит, защото прекият избор е популярна прак­тика при европейс­ката левица.

“Ще има ясен и проз­рачен процес — и при предиз­бор­ната кам­пания, и при процеса на със­тавяне на избирател­ните списъци, процеса на организация на избор­ната кам­пания, избор­ния ден. Имаме Цен­т­рална комисия по под­готовка на избор, със­тавена от 9 члена — тя беше изб­рана днес“, уточни Златева и поясни, че пред­седателят на тази комисия е Емил Вой­нов. Тя комен­тира и уточ­нените дати на избора на пред­седател — на 26 април е пър­вият тур на избора, а ако се наложи балотаж, той ще бъде на 3 май.

“Всеки социалист ще може да учас­тва в прекия избор, дос­тъпни ще бъдат сек­цион­ните избирателни комисии. В един ден ще се проведе гласуването. Мисля, че въвеж­даме един нов стан­дарт на демок­ратична процедура и ангажираност на всеки един пар­тиен член в избора на бъдещия пред­седател“, под­черта още Златева. Зам.-председателят на левицата изрази надежда, че ще има интересна предиз­борна кам­пания. Тя обясни, че всеки трябва да пред­с­тави плат­фор­мата си и виж­дане за раз­витие за раз­витието на пар­тията. “Това трябва да бъде сблъсък на идеи, а не сблъсък на това кой харесва или не харесва ръковод­с­т­вото“, зак­лючи Деница Златева.

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...