Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Близо една трета от общинските съветници на БСП са жени

Близо една трета от общинските съветници на БСП са жени

Близо една трета от общинските съветници на БСП са жени

Обединението на жените-социалистки отчете представянето на левицата в изборите за местна власт

Преминалата кам­пания на мес­тни избори отчетоха членовете на НС на Обединението на жените-социалистки. Катя Николова, пред­седател на обединението, очерта резул­татите като добри и сподели пос­тиг­натото: “Общият брой изб­рани съвет­ници от БСП в Мес­тни избори 2019 г. е 1035, от които жените са 31,6%, като броя на изб­раните жени за съвет­нички се увеличава леко от 307 на 328 в срав­нение с миналите Мес­тни избори през 2015 година. Кметове на общини от БСП са Донка Михайлова-Троян, Любка Александрова-Левски и Соня Георгиева-Добричка община. Изб­раните жени – кметове на кмет­с­тва са общо 56, като най-голям е тех­ният брой в област Плов­див – 7“. 

Членовете на обединението споделиха добри прак­тики от преминалите избори, но и своите тревоги относно провеж­дането на предиз­бор­ната кам­пания, манипулирането на избор­ните резул­тати, високия процент на кор­поративен вот, особено в мал­ките общини, в които общината е един от мал­кото работодатели.  Изб­раните жени-социалистки за кметове на общини, на кмет­с­тва и общин­с­ките съвет­нички  трябва да засилят своята роля в самоуп­рав­лението на общините, да бъдат активни и корек­тив при вземането на решения, около това се обединиха членовете на НС на ОЖС. Тях­ната отговор­ност е голяма, комен­тира Катя Николова и пожела на всички пред­с­тавителки на БСП да бъдат  отговорни към  своите съг­раж­дани и да работят за силна  и отворена към хората  мес­т­ната власт  през след­ващите четири години. 

Заседанието, което бе пос­ледно за тази година взе решение и за стар­тиране на отчетно избор­ната кам­пания в Обединението. Съб­ранията на общин­с­ките  и район­ните клубове ще се проведат в периода от 15. 01. до 15. 02. 2020 год., като на тях ще бъде нап­равен  отчет за дей­ността им  в ман­дата, както и анализ на учас­тието и резул­татите от Мес­тни избори 2019 г. Членовете на Обединението ще трябва да утвър­дят и мерки за подоб­ряване организацион­ното със­тояние на общин­с­ките клубове, за раз­ширяване на тях­ното влияние и планиране на дей­ността им. Основен акцент ще е и актив­ното включ­ване на жените  при решаване на мес­т­ните проб­леми и рав­нопос­тавеността на половете; отваряне към сим­патизанти и НПО, за решаване проб­лемите не само на жените и децата, но и на населението като цяло и активиране на кон­так­тите с жен­с­ките организации от други политически пар­тии.

България

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР), свър­зан с Лена Борис­лавова. Това се раз­бра от пуб­ликация на начал­ник…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Двама българи стартират участието си в „Уимбълдън“ днес

Организаторите на „Уим­бъл­дън“ обявиха прог­рамата на тур­нира за днес. Така станаха ясни и приб­лизител­ните часове, в които на кор­товете ще изл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие