Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Здраве и търговия са несъвместими

Социалист: Здраве и търговия са несъвместими

Социалист: Здраве и търговия са несъвместими

Има не само кадрови дефицит в детското здравеопазване, а дефицит на държавническа визия, категорични са от левицата

“Става дума не само за кад­рови дефицит в дет­с­кото здравеопаз­ване, а за дефицит на дър­жав­ническа визия. Всички дейс­т­вия в здравеопаз­ването, които говорят в правилна или неп­равилна посока, са политики. Тук не става дума за политизиране, а за реални дейс­т­вия или липса на реални дейс­т­вия на дър­жавата. Не може да бъде обвинявана ПГ на “БСП за Бъл­гария“, че политизира проб­лема — той е остро политически, тъй като е остро пред­с­тавен пред цялата нация“. Това заяви от трибуната на НС народ­ният пред­с­тавител от ПГ на“ БСП за Бъл­гария“ Георги Михай­лов. 

“И ако вие ни пред­ложихте по спеш­ност това решение преди месец — една бол­ница да бъде заменена с друга, аз ще ви кажа, че точно тук не беше нап­равен никакъв анализ -  какво е раз­положението на дет­с­кия кон­тин­гент в столич­ния град, болес­т­ността в раз­лич­ните периоди във времето на година, необ­ходимостта от интен­зивни легла. Като специалист, ще ви кажа още, г-н минис­тър, че тези три бол­ници са абсолютно несъпос­тавими“, категоричен бе проф. Михай­лов. Той изтъкна, че Пирогов има насока към оперативни пациенти, Трета град­ска — която е строго кар­диологично профилирана и Алек­сан­д­ров­ска, която, по думите му, няма никакви условия за провеж­дане на дихателна реанимация. Проф. Михай­лов комен­тира още, че в ръцете на родителите се оставя решението да ходят в зловещ триъгъл­ник от бол­ница на бол­ница, като я няма и „прос­ловутата“ елек­т­ронизация на здравеопаз­ването, няма инфор­мация за свобод­ните легла. „При този тор­моз, който се оказва върху лекарите, ще видите, че всички места в бол­ниците ще бъдат неп­рекъс­нато заети и много трудно ще се приемат деца в спеш­ните отделения — поради това, че специалис­тите се страхуват да вър­нат някого, за когото са преценили, че не е спешен случай“, каза още проф. Михай­лов. Той изтъкна, че цялата дър­жав­ническа визия за раз­п­ределението на бол­ните, за тях­ното триажиране– не може да бъде осъщес­т­вена. Той припомни, че преди години е имало успешна сис­тема на триаж, започ­ваща от лич­ния лекар, а сега родителят не знае в коя бол­ница да заведе детето си. “Нак­рая — и с хеликоп­тер да го заведете в Пирогов, когато е минал злат­ният час на диаг­нозата, всичко е прик­лючено. Това съз­дава необ­ходимостта от съз­даването на Национална педиат­рична бол­ница“, категоричен беше проф. Михай­лов. Той припомни, че при опита бол­ница Лозенец да бъде превър­ната в педиат­рична бол­ница, екс­перти са заявили, че тази сграда има няма капацитет. Тя е строена при други стан­дарти, които не отговарят на европейс­ките стан­дарти за сигур­ност.

Уважаеми гос­подин минис­тър, преди няколко дни, след среща при премиера с медицин­ски сес­три се получи противопос­тавяне на специалис­тите по здравни грижи срещу лекари по повод трудови въз­наг­раж­дения. Извинявайте, но това е безумие. Та това са хората, на чиято екипна дей­ност поверяваме най-ценното си – здравето. Не може и не трябва заради няколко десетки самозаб­равили се нахал­ници, да се сатинизира едно цяло със­ловие. Именно заради това ни трябва реформа в сек­тора — здраве и тър­говия, здравеопаз­ване и тър­гов­ски дружес­тва не са съв­мес­тими понятия“. С тези думи се обърна народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Десис­лав Тас­ков към здрав­ния минис­тър Ананиев.

  „Повод за искането ни за изс­луш­ване е смъртта на 3-годишния Алек­сан­дър и съдебно-медицинската екс­пер­тиза за това. Причините са сис­тем­ните проб­леми в бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване, бележещи отрицателна тен­ден­ция. На първо място – лип­сата на комуникация и съг­ласуваност с дей­ността на отдел­ните струк­турни звена в здравеопаз­ването – спешна помощ, извън­бол­нична и бол­нична помощ, отдел­ните многоп­рофилни и специализирани бол­нични заведения“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Йор­данов. „Случай като този пред­с­тав­лява най-ясното опровер­жение на тези здравни апологети, които в началото на прехода считаха, че приватизацията е панацеята и ще се фор­мира пазар на медицин­ски услуги, който ще фор­мира всички отношения в здравеопаз­ването. Оказа се, че това не може да се случи“, каза още народ­ният пред­с­тавител. В изказ­ването си Йор­данов припомни някои от зат­ворените отделения – облас­т­ната бол­ница зат­варя отделение „уши, нос, гърло“ в Тър­ново, родил­ното отделение в Свищов – родил­ките е тряб­вало да пътуват 90 км до Велико Тър­ново. 

България

Икономика

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­сув…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...