Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев: Мястото на прокуратурата е в съдебната власт

Иван Гешев: Мястото на прокуратурата е в съдебната власт

Иван Гешев: Мястото на прокуратурата е в съдебната власт

Смятам да свикам Консултативен съвет от изтъкнати юристи, за обсъждане на механизма за контрол на главния прокурор, заяви новият главен прокурор

Поемам прокуратура, която е в добра кон­диция, под­редена и има админис­т­ративен капацитет. Това каза глав­ният прокурор Иван Гешев в интервю за сут­реш­ният блок на БНТ. Гешев отбеляза, че няма струк­тура, която да е без проб­леми. „Въп­росът е всяка струк­тура и организация да решава сама проб­лемите си, а да не прех­върля отговор­ността си на други. Както казах при встъп­ването си в длъж­ност, ние знаем, че не сме без­г­решни и затова първи няма да хвър­лим камък. Ще се насочим към решаване на соб­с­т­вените си проб­леми, няма да ги прех­вър­ляме на други“, каза още той.

По думите му проб­лемите са раз­лични, от раз­лично естес­тво. „Най-сериозният проб­лем, крат­кос­рочен, е фор­мирането на екип. От съз­даването на екип, който има общи цели, работи заедно, а не поот­делно, и който има идеи и виж­дания за раз­витие на прокуратурата зависи много. Никой еднолично и главен прокурор, включително, не може да управ­лява една струк­тура. За мен това е един от проб­лемите, който стои крат­кос­рочно“, посочи глав­ният прокурор.

Ако говорим за проб­леми. На мен ми се иска след тези 7 години ситуацията с битовата прес­тъп­ност да стои по раз­лич­ните начин.

Да не гледаме по телевизията как са убиват въз­рас­тни хора

, които са дали живота си и труда си за изг­раж­дането на тази дър­жава.

Как ги палят в къщите им, след тежки прес­тъп­ления извър­шени спрямо тях. Надявам се да не говорим тол­кова за коруп­ция, прокуратурата да излезе по-силна от този ман­дат. Колегите, които работят там да са успели там, където има да премах­нат бюрок­ратич­ния под­ход и да се обър­нат към проб­лемите и бол­ките на хората“, обясни Гешев.

Аз наис­тина вяр­вам, че работодател на всеки дър­жавен служител е бъл­гар­с­кият граж­данин. От тех­ните данъци ние вземаме зап­лати, които са сериозни за страната. Логично е да дадем това, което те очак­ват, защото продук­тът, който очак­ват е справед­ливост, независимо дали живееш в София или извън нея“, добави още той.

Според Гешев много неща трябва да се променят за да се пос­тигне този резул­тат. „Да се промени мис­леното, което е много трудно. По-лесният вариант е да се носиш по течението, защото това е част от човеш­ката природа. Много е трудно да се промени мис­ленето, което същес­т­вува в много прокуратури, че те са чинов­ници и това е трудно ще бъде променено“, каза глав­ният прокурор.

Прокуратура отворена за проб­лемите на хората

би изг­леж­дала по начин и това ще бъде пос­тиг­нато, когато граж­данинът в което и да е населено място, където има струк­тура на прокуратурата, най-малкото знае, че тя същес­т­вува. Когато знае, че има такава струк­тура решава проб­леми, които са от нейна ком­петен­т­ност и които касаят граж­даните на това населено място. Когато тази прокуратура или кон­к­ретен прокурор са образували дело и са внесли искане за задър­жане под стража на човек, който е ограбил въз­рас­тна жена и е отк­рад­нал всичко от двора, с което тя се изх­ранва, или е пребил пен­сионер, или е извър­шил друго тежко прес­тъп­ление. Когато решава проб­лемите на хората“, допълни още Иван Гешев.

Смятам да свикам Кон­сул­тативен съвет от изтък­нати юристи, за обсъж­дане на механизма за кон­т­рол на глав­ния прокурор. Това каза глав­ният прокурор Иван Гешев в интервю за сут­реш­ният блок на БНТ. „Поканил съм едни от сетивата на бъл­гар­с­кото право да учас­т­ват в него. Ще ги поканя да дадат и своето становище. Тогава инс­титуцията прокуратура ще излезе с общо становище по тези идеи. Дали ще сработи, който и да е механизъм може да стане ясно, след като бъде въведен и мине някакъв период от време“, каза още Гешев.

Той отбеляза, че в този механизъм вижда, както добри идеи, така и проб­леми. „Виж­дам определени добри идеи, които пред­лага правител­с­т­вото. Виж­дам проб­леми, как­вито виж­дат много юристи, с които съм говорил. Трябва да осъз­наем, че това е законоп­роект. Мисля че може да се стигне до разумно решение. Това е механизъм, който потен­циално неработещ, защото не смятам да извър­ш­вам прес­тъп­ление“, посочи глав­ният прокурор.

Другата тема я казах, хората, които не са доволни от този механизъм те никога няма да са доволни. Защото с тази тема те се хранят и бук­вално и преносно. Те няма да се съг­ласят на какъвто и да е вариант с изк­лючение на две хипотези. Механизъм, който им гаран­тира да ме мах­нат лично мен или всеки друг, който не е от тех­ния кръг. Или въз­мож­ност да унищожат прокуратурата под знамето за борба с прес­тъп­ността, демок­рацията и т.н., чрез ней­ната децен­т­рализация, или изваж­дането и от съдеб­ната власт. Това са целите, на които те ще са доволни“, обясни още той.

Гешев уточни, че не е вярно, че глав­ният прокурор е безот­четен и безот­говорен.

Той се отчита пред Народ­ното съб­рание, процедури има и пред Вис­шия съдебен съвет. Не е вярно, че е безот­говорен, защото носи отговор­ност като всеки един магис­т­рат. Има механизми за отс­т­раняването на глав­ният прокурор в Кон­с­титуцията. Дали това е дос­татъчно или не е друга тема, но това, че той е безот­говорен и безот­четен категорично не е вярно“, добави новият главен прокурор.

Механизъм за отс­т­раняване на глав­ния прокурор дали ще сработи или не, по ком­петен­тен комен­тар от името на цялата прокуратура, не глав­ният прокурор, в лично качес­тво, ще дадем след Нова година, когато ние ще дадем своето становище, което е поис­кано от Минис­тер­ски съвет. То ще е на база на нашият аналитичен отдел“, допълни още Иван Гешев.

Гешев отбеляза, че е против прокуратурата да бъде извън съдеб­ната власт. „Тогава ще отиде към изпъл­нителна власт, защото прик­люч­ваме с независимостта на всички прокурори“, каза още глав­ният прокурор.

Аз не съм наясно какъв е пред­метът на този дебат, към момента. Ако е за място на прокуратурата, тази тема се пов­дига от дълги години. Тя е решена с едно кон­с­титуционно решение.

Този път няма да кажа “десни екс­т­ремисти“, а определен политически сег­мент. Пътят към ада е пос­т­лан с добри намерения. Този кръг цели механизъм за отс­т­раняване на кон­к­ретен главен прокурор, който не харес­ваш, както и унищожаване на прокуратурата“, посочи Иван Гешев.

Той заяви, че хората, които се хранят от гран­тове, никога няма да са доволни, освен ако не могат да мах­нат този, когото не харес­ват или чрез въз­мож­ност за унищожаване на прокуратурата чрез изваж­дането ѝ от съдеб­ната власт или децен­т­рализиране на дър­жав­ното обвинение.

На въп­рос как ще работи с пред­седателя на Вър­хов­ния касационен съд Лозан Панов, Гешев отговори: “Сигурен съм, че съм раз­личен типаж. Не ме интересува дали съм харес­ван или не. Не се влияя от емоции и предубеж­дения. Мога да работя с всеки. Аз съм изб­ран на този пост да работя“.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...