Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Илияна Йотова: За България 2019-а бе изгубена година!

Илияна Йотова: За България 2019-а бе изгубена година!

Илияна Йотова: За България 2019-а бе изгубена година!

• Вицеп­резиден­тът изтъкна опас­нос­тите от бед­ността, неравен­с­т­вата и социал­ните проб­леми: Време е за раз­говор за бъдещето на страната!

• Президен­тът Румен Радев е категоричен, че след­ващата година трябва да е година на отговор­ността

Отминаващата 2019-а е една изгубена година за Бъл­гария, ндявам се 2020 г. да бъде годината на трез­вия раз­мисъл за бъдещето на страната, заяви в интервю за Аген­ция „Фокус” вицеп­резиден­тът на Репуб­лика Бъл­гария Илияна Йотова. Тя изрази надежда годината да бъде и по-спокойна. „За мен е важно да започне раз­говорът за Бъл­гария. Раз­говорът за това как да се преодолеят раз­личията в бъл­гар­с­кото общес­тво, които станаха изк­лючително дъл­боки – между бъл­гарите, които живеят в големите градове и имат въз­мож­ност за раз­витие, и онези, които останаха в мал­ките общини, как да се преборим с регионал­ните неравен­с­тва. Нищо не под­с­казва пресичане на тази тен­ден­ция. Днес децата ни дори не са рав­нос­тойни, когато тръг­ват на училище. Раз­лично е раз­витието на детето в големия град и в мал­кото село“, посочи вицеп­резиден­тът.

Йотова обърна внимание, че въп­росът за неравен­с­т­вата ще бъде един от най-големите през след­ващите години. „С общи усилия трябва да изработим политиките, които да преодолеят огром­ните раз­лики. Това трябва да бъде големият раз­говор за Бъл­гария. Не можем да говорим за силно общес­тво, за национални каузи, когато стар­тът за всеки от нас е много раз­личен. Инс­титуциите трябва да намалят нап­режението помежду си в името на раз­решаването на тези проб­леми“, обясни Илияна Йотова.

Вицеп­резиден­тът заяви, че е необ­ходима повече мисъл за преодоляване на бед­ността, която е страшен проб­лем за Бъл­гария. По думите й нес­лучайно във всички класации сме на пос­лед­ните места. „Нап­ример през 2019 г. здравеопаз­ването не намери своята реформа. В 21 век е позорно да говорим за това, че мнозина от нашите граж­дани нямат дос­тъп до елемен­тарно медицин­ско обс­луж­ване. Това трябва да бъде на пър­вите страници в пап­ките на всеки политик.

Трябва да гледаме с позитивизъм на нас­тъп­ващата година. Ако знаем какво искаме, убедена съм, че ще го пос­тиг­нем. Мак­роикономичес­ките показатели на страната ни не са лоши. Социал­ните проб­леми обаче никой няма да ни ги реши отвън, кол­кото и пари да се изсипят от еврофон­довете и кол­кото политики да бъдат съг­ласувани с Брюк­сел“, комен­тира още Йотова.

Според нея 2019 г. е поред­ната изгубена година. „Година, в която можехме като общес­тво, като инс­титуции да проведем по-сериозен раз­говор помежду си за това какво трябва да правим занап­ред, за да наредим Бъл­гария сред пър­вата десетка на раз­вити дър­жави в ЕС. Трябва да вър­нем увереността на бъл­гар­с­ките граж­дани за това, че е важно да бъдем общес­тво, а не поданици на една територия. Да определим и работим по няколко основни приоритета за сериозно икономическо раз­витие на страната. За да останат младите хора у нас, а не да тър­сят къс­мета си навън“, каза вицеп­резиден­тът.

Илияна Йотова обърна внимание, че 2019-а е била година на два избора и изпъл­нена с много политикан­с­т­ване. По думите й са преоб­ладавали и обладавали политичес­ките сблъсъци пред реал­ната мисъл за раз­витие, съобщи Аген­ция „Фокус”. Много силна беше 2019 г. в кон­к­рет­ната ми работа с бъл­гар­с­ките общ­ности, раз­каза вицеп­резиден­тът Илияна Йотова и допълни: „Заедно с колегите от Минис­тер­с­тво на образованието и науката, на Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи, на раз­лични аген­ции, успяхме да облек­чим прес­тоя и обучението на децата от бъл­гар­ски произ­ход от историчес­ките ни диас­пори. Проведохме много раз­говори с универ­ситет­с­ките ръковод­с­тва и със самите студенти, с които нап­равихме редица студен­т­ски лаборатории. Целта ни беше да нап­равим образованието в Бъл­гария по-привлекателно за тях. Да учат в Бъл­гария и с нея да свър­з­ват бъдещето си раз­витие“, каза вицеп­резиден­тът. По думите й този труден и дълъг процес е пример, че при добро желание и пос­тавени цели е лесно да се преодолеят противоречията.

Румен Радев: Думата на 2019 г. е “без­вет­рие“.

Мисля че това е олицет­ворение на лип­сата на промени във въз­духа, който дишаме, така и в управ­лението на дър­жавата. Много бих искал да кажа, че е “демок­рация“, но аз не виж­дам промяна в управ­лението. Думата на след­ващата 2020 година ще е “отговор­ност“.  Това каза президен­тът Румен Радев в интервю за предаването „Годината“ по „Дарик”.

“Ако четете социологичес­ките изс­лед­вания от мес­т­ните избори, има някои, които показ­ват, че хората не вяр­ват, че със своите дейс­т­вия могат да предиз­викат промяна. Най теж­кото пос­лед­с­т­вие е загубата на доверие. Особено ако вземем пос­лед­ните мес­тни избори“, каза още той.

“Много са слабос­тите и аз свик­вах заседания на ЦИК, на инс­титуции и преди и след изборите. Това е силно тревожно, един огромен брой недейс­т­вителни бюлетини 1520%, а се приема, че 3% е прага за недейс­т­вителни бюлетини по европейс­ките стан­дарти. Купен кор­поративен вот, неак­туализирани избирателни списъци на много места“, добави дър­жаният глава.

“Всички тези проб­леми изис­к­ват нашето внимание, това е удар по демок­рацията. Ще поканя още през януари изпъл­нител­ната власт и пар­ламен­тар­ните пар­тии, за да обсъдим някои важни стъпки. Няма да бър­зам с Кон­сул­тативен съвет, ще нап­равя такъв, ако видя че не се вземат мерки. Този път трябва да пос­тъпим като цивилизована дър­жава преди след­ващите пар­ламен­тарни избори. Шест месеца преди тези избори всичко трябва да е установено. Ако има законови промени, да бъдат прик­лючени, да се актуализират избирател­ните списъци и най-важното — да бъдат дос­тавени машини за машинно гласуване“, обясни още президен­тът.

По думите му това е мяр­ката срещу манипулацията при отчитане на резул­татите.

“Ако вър­нем лен­тата обратно, март 2021 имаме избори, връщаме 6 месеца, а ако вър­нем още 9 месеца за общес­т­вена поръчка. Означава, че януари месец трябва да се пусне поръч­ката за закупуване, а в бюджета за 2020 г. няма такава позиция. Бъл­гар­с­кият бюджет е амор­фно понятие, така че правител­с­т­вото може да бръкне в него и да извади няколко милиарда. Това е порочна прак­тика. Законодателят трябва да вземе решение за дис­тан­ционно гласуване, не може да се хвалим, че сме дър­жава с дигитализация и да се страхуваме от такова гласуване“, допълни Румен Радев.

Аз не водя война с никого, под­черта президен­тът.

Интересуват ме резул­татите от управ­лението на Бойко Борисов, допълни той.

“Преди 10 години ние бяхме заедно с Румъния, даже бяхме по-добре. Сега да вземем Румъния — какви са пен­сиите там? Ако вземем статис­тичес­ките дании, ние сме на 51% от сред­ното европейско ниво, Румъния на над 60%… Само за 10 години Румъния се прид­вижи с 10 пун­кта нап­ред. А ние само с три… Тази политика, която води правител­с­т­вото продъл­жава да залага на ниски зап­лати и ниски данъци“, отбеляза Румен Радев.

“Бъл­гария е с ограничени ресурси. Нашият един­с­т­вен начин да догон­ваме Европа, това е човеш­кият капитал. Трябва да има друга политика, много по-догонваща“, комен­тира още дър­жав­ният глава.

Американ­с­кият президент Доналд Тръмп казва „America first“ (Америка на първо място, бел. ред.). Ние трябва да се учим от президента Тръмп, каза още Румен Радев и допълни, че трябва да се защитават интересите на Бъл­гария.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...