Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Маринов представи новия ректор на Академията на МВР

Министър Маринов представи новия ректор на Академията на МВР

Министър Маринов представи новия ректор на Академията на МВР

Убеден съм, че богатият опит и широка ком­петен­т­ност ще помог­нат на проф. Любомир Тим­чев да се справи отлично с ръковод­с­т­вото на Академията на МВР и в утвър­ж­даването на традициите в обучението в един­с­т­веното по рода си у нас учебно заведение, заяви минис­търът на вът­реш­ните работи Младен Маринов при пред­с­тавянето на новия рек­тор пред преподаватели и кур­санти, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР.

Временно наз­наченият на длъж­ността проф. Любомир Тим­чев, док­тор на науките, е извес­тен със своите научни тър­сения и раз­работки. Неговите учеб­ници са високо ценени и от специалисти и екс­перти в областта на национал­ната сигур­ност. „Много поколения кур­санти и служители са имали честта и удовол­с­т­вието да бъдат негови обучаеми“, припомни минис­тър Маринов. В присъс­т­вието на дирек­торите на главни дирек­ции в МВР, вът­реш­ният минис­тър благодари за служ­бата на досегаш­ния рек­тор доц. д-р Неделчо Стой­чев, оставил добра основа за над­г­раж­дане в бъдеще, и под­черта, че от неговия нас­лед­ник ще очаква да въведе динамика в обучението и да намери баланс между теорията и прак­тиката. Стремежът ни е, освен лек­тори, пред кур­сан­тите да зас­тават и служители, работили по кон­к­ретни случаи, за да запоз­нават бъдещите полицаи и пожар­никари с детайли от прак­тиката, посочи Маринов. Академията на МВР е учебно заведение, утвър­дило се през годините и заема челни позиции в рей­тин­гите на отделни специал­ности. Дъл­гогодиш­ната традиция и прием­с­т­веността по отношение на науч­ните изс­лед­вания и тях­ното приложение в прак­тиката е съз­дала добър преподавател­ски със­тав и висок стан­дарт на обучение. Дис­цип­лината също е същес­т­вен фак­тор за успеха, отбеляза още вът­реш­ният минис­тър, цитиран от Епицентър.бг. Маринов благодари на преподавател­с­кия екип за пос­тиг­натото до момента и изрази увереност, че Академията на МВР ще продължи да се раз­вива в добър дух и екипът заедно ще работи активно за повишаване на качес­т­вото и прак­тичес­ката ориен­тация на полицейс­кото и пожар­никар­ско обучение.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие