Борисов поздрави Курц за встъпването му в длъжност в новото правителство на Австрия

Борисов поздрави Курц за встъпването му в длъжност в новото правителство на Австрия

Министър-председателят Бойко Борисов поз­д­рави Себас­тиан Курц по повод встъп­ването му в длъж­ност начело на новото правител­с­тво на Авс­т­рия, съобщи прес­цен­търът на кабинета.

В поз­д­равител­ния си адрес до Курц премиерът Борисов изтъква отлич­ните двус­т­ранни отношения между Бъл­гария и Авс­т­рия и актив­ния политически диалог на всички нива.

Авс­т­рия е традиционно важен политически и икономически пар­т­ньор на Бъл­гария. Нашите две страни раз­виват кон­с­т­рук­тивно сът­руд­ничес­тво и имат близки позиции по редица важни въп­роси от днев­ния ред на Европейс­кия съюз, отбелязва още бъл­гар­с­кият министър-председател. Бъл­гар­с­кият премиер изразява увереност, че в рам­ките на втория ман­дат на Себас­тиан Курц като федерален кан­ц­лер, Бъл­гария и Авс­т­рия ще продъл­жат да над­г­раж­дат приятел­с­ките си отношения и ще работят съв­мес­тно по редица теми, включително европейс­ката пер­с­пек­тива на Запад­ните Бал­кани.