Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Екологичната криза е налице в цяла България

Социалист: Екологичната криза е налице в цяла България

Социалист: Екологичната криза е налице в цяла България

Работа на една опозиция е да бъде при проблемите на хората, а проблемите в екологичния сектор са огромни, заяви народният представител Явор Божанков

“Екологич­ната криза е налице и ние реагираме. За съжаление тя не е само в Пер­ник, а в цяла Бъл­гария — има много населени места, в които или хората нямат вода, или тя е негодна за пиене“. Това заяви Явор Божан­ков, народен пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“, пред БСТВ. Той добави, че проб­лемът с изгарянето на отпадъци също е много голям. Има внос на бок­лук от трети страни и такъв с  криминален произ­ход. “През 2018 г. в Бъл­гария е внесен бок­лук, в чийто внос е замесена италиан­с­ката мафия. Този бок­лук е отк­рит едва 2 години по-късно с помощта на медиите в Плевен. Това показва невъз­мож­ност на бъл­гар­с­ката дър­жава да кон­т­ролира този процес“, обясни народ­ният пред­с­тавител.

Явор Божан­ков обясни, че в Бъл­гария не се изгаря само вносен бок­лук, а и  бок­лук с вът­решен за страната произ­ход. “Изгарят се масово гуми, масла, кабели, макар че бъл­гар­с­кият граж­данин плаща за тях­ното рецик­лиране чрез продук­тови такси. Къде отиват тези сред­с­тва?“, пита депутатът. Според него сис­темата за рецик­лиране в Бъл­гария не фун­к­ционира и трябва да изгарянето на бок­лук да се нап­рави икономически нелогично като се въведат поощ­рения за рецик­лиране.

Според Божан­ков управ­ляващите не са взели адек­ватни мерки  по въп­роса с мръс­ния въз­дух: “Доказано е, че Бъл­гария е от дър­жавите с най-мръсен въз­дух — замър­сяването с фини прахови час­тици в големите градове е в пъти над нор­мата. Бъл­гарите живеят най-малко в Европа — една от причините е тази. Тези три основания — въз­дух, вода, отпадъци — са дос­татъчни да поис­каме вот на недоверие. Работа на една опозиция е да бъде при проб­лемите на хората, а проб­лемите в екологич­ния сек­тор са огромни“, каза Божан­ков.

 По думите на депутата от левицата БСП ще нап­рави кон­сул­тации с всички политически сили извън ГЕРБ за вота на недоверие. “Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда е наясно какво се случва. В нашите мотиви ще го изложим“, добави Божан­ков.

“През пос­лед­ните две години в пар­ламен­тар­ната комисия по околна среда и водите се обсъж­дат основно биз­нес теми, а не екологични. Едва през пос­лед­ните месеци проявиха актив­ност . Благодарение на нашия вот на недоверие, всички инс­титуции се активизираха — това са пър­вите плодове на нашия труд“, отбеляза Божан­ков. Той обяви, че освен да търси отговор­ност, БСП ще пред­ложи и ясна стратегия за решаване на тези екологични проб­леми.

Смяната на минис­три е отработен трик на ГЕРБ

“Искаме вот на недоверие на правител­с­т­вото заради политиката му в окол­ната среда и водите. Това, което се случва през пос­лед­ните две години на това управ­ление, е да жъне посятото през пос­лед­ните десет. По отношение на водите се случиха две неща — вмениха се политически и икономически задачи. Това е недопус­тимо и резул­татът е ясен“. Това каза Атанас Кос­тадинов, народен пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“, пред бТВ Радио.

Според него чес­тата смяната на минис­три в третия кабинет на премиера Борисов не е решила множес­т­вото проб­леми в сек­тори като здравеопаз­ване, образование, тран­с­порт и екология. “Това е един добре обработен реф­лекс на колегите от ГЕРБ, с който те показ­ват, че продъл­жават нап­ред. Проб­лемът е политичес­ката рамка при управ­лението на окол­ната среда и водите. Бъл­гария не управ­лява водите на басей­нов прин­цип и не изпъл­нява рам­ковата дирек­тива за водите. Управ­ляващите под­мениха исканата от Европейс­ката комисия стратегия за вод­ния сек­тор със стратегия за ВиК отрасъла. Това е порочно и недал­новидно — те са две коренно раз­лични неща“, каза още Кос­тадинов.  

По думите на Атанас Кос­тадинов кризата с водата е политическа тема. “Когато е засег­нат сериозен пуб­личен и граж­дан­ски интерес, политиката трябва да даде отговорите. В след­с­т­вие на политически дейс­т­вия се е стиг­нало дотук. Задачата за реформи е политическа задача“, заяви той.  

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...