Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата, МЗ и БЛС - заедно срещу насилието над медици

Прокуратурата, МЗ и БЛС - заедно срещу насилието над медици

Минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев, глав­ният прокурор Иван Гешев и пред­седателят на Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз д-р Иван Маджаров под­писаха споразумение за сът­руд­ничес­тво и взаимодейс­т­вие за предот­в­ратяване и раз­с­лед­ване на прес­тъп­ления, свър­зани с дей­ността на медицин­с­кото обс­луж­ване. Двете инс­титуции и със­лов­ната организация на лекарите ще си взаимодейс­т­ват и в случаите на осъщес­т­вено насилие спрямо работещите в лечебни и здравни заведения, както и в кабинетите на общоп­рак­тикуващите лекари по време на изпъл­нението на служеб­ните им задъл­жения. Споразумението ще даде въз­мож­ност за бърза обмяна на инфор­мация в случай на агресия над медицин­ски специалисти. Сът­руд­ничес­т­вото ще включва оказ­ване на екс­пер­тна и методическа помощ, извър­ш­ване на съв­мес­тни проверки, изгот­вяне на пред­ложения за нор­мативни промени, съв­мес­тни обучения и други дей­ности. Към момента подобно споразумение за случаите на агресия в Цен­т­ровете за спешна медицин­ска помощ и спеш­ните отделения в бол­ниците дейс­т­ваше между Прокуратурата и Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването.

Случаите на вер­бално насилие в ЦСМП през 2018 г. са 214, на физическо насилие – 33 в ЦСМП и 396 в спеш­ните отделения. Дан­ните за пър­вото полугодие на 2019 г. сочат, че е имало 116 случая на вер­бално насилие в ЦСМП и 227 в спеш­ните отделения на лечеб­ните заведения. Случаите на физическо насилие са 8 в ЦСМП и 34 в спеш­ните отделения.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие