Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата, МЗ и БЛС - заедно срещу насилието над медици

Прокуратурата, МЗ и БЛС - заедно срещу насилието над медици

Минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев, глав­ният прокурор Иван Гешев и пред­седателят на Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз д-р Иван Маджаров под­писаха споразумение за сът­руд­ничес­тво и взаимодейс­т­вие за предот­в­ратяване и раз­с­лед­ване на прес­тъп­ления, свър­зани с дей­ността на медицин­с­кото обс­луж­ване. Двете инс­титуции и със­лов­ната организация на лекарите ще си взаимодейс­т­ват и в случаите на осъщес­т­вено насилие спрямо работещите в лечебни и здравни заведения, както и в кабинетите на общоп­рак­тикуващите лекари по време на изпъл­нението на служеб­ните им задъл­жения. Споразумението ще даде въз­мож­ност за бърза обмяна на инфор­мация в случай на агресия над медицин­ски специалисти. Сът­руд­ничес­т­вото ще включва оказ­ване на екс­пер­тна и методическа помощ, извър­ш­ване на съв­мес­тни проверки, изгот­вяне на пред­ложения за нор­мативни промени, съв­мес­тни обучения и други дей­ности. Към момента подобно споразумение за случаите на агресия в Цен­т­ровете за спешна медицин­ска помощ и спеш­ните отделения в бол­ниците дейс­т­ваше между Прокуратурата и Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването.

Случаите на вер­бално насилие в ЦСМП през 2018 г. са 214, на физическо насилие – 33 в ЦСМП и 396 в спеш­ните отделения. Дан­ните за пър­вото полугодие на 2019 г. сочат, че е имало 116 случая на вер­бално насилие в ЦСМП и 227 в спеш­ните отделения на лечеб­ните заведения. Случаите на физическо насилие са 8 в ЦСМП и 34 в спеш­ните отделения.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...