Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Хиляди хора с увреждания останаха без личен асистент

Социалист: Хиляди хора с увреждания останаха без личен асистент

Социалист: Хиляди хора с увреждания останаха без личен асистент

Кой е виновен и как ще понесе отговорността си, запита народният представител Георги Гьоков

Хиляди хора с увреж­дания останаха без право на личен асис­тент, социален асис­тент и домашен помощ­ник заради без­хаберието на управ­ляващите, които не осигуриха нав­ременно финан­сиране“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Гьоков. Той припомни, че след прик­люч­ване на операция „Независим живот” по Оперативна прог­рама „Раз­витие на човеш­ките ресурси, с която се предос­тавяха социал­ните услуги „личен асис­тент” и „домашен  помощ­ник”, от месец юли 2017 г., социални услуги в домашна среда са обез­печавани със сред­с­тва вече от дър­жав­ния бюджет. „Така по общини се съз­даде въз­мож­ност  да се сключат договори за продъл­жаване на услугите, без да се променя обх­ватът на пот­ребителите. Но отпус­кането на сред­с­тва за продъл­жаване на прог­рамата винаги бе съп­роводено с неяс­нота, несигур­ност и прекъс­ване на предос­тавяне на услугите“, уточни Гьоков.

Народ­ният пред­с­тавител от левицата акцен­тира, че в края на миналата година, на всички срещи с общините и на всички въп­роси от народни пред­с­тавители, общини и заин­тересовани лица, от МТСП и Аген­ция за социално под­помагане се е твър­дяло, че в бюджета на минис­тер­с­т­вото за 2020 година са пред­видени сред­с­тва за продъл­жаване на финан­сирането на услугите „личен асис­тент” и „домашен помощ­ник”. „Но годината си изтече и отново прекъс­ване и пълна неяс­нота по отношение на това какво ще се случва по предос­тавяне на тези услуги от общините и тях­ното финан­сиране. Общините отново не знаят как да реагират“, категоричен е Гьоков. Той под­черта, че заради това всички договори с пот­ребителите, които пол­з­ват услугите и с лицата, които ги предос­тавят, като „лични асис­тенти“ и „домашни помощ­ници“ трябва вече да са прек­ратени, считано от 01.01.2020 г.

Кой е виновен за съз­дадената за пореден път неп­рием­лива ситуация? И как ще понесе отговор­ност за това? Ще бъде ли въобще осигурено финан­сиране за продъл­жаване на финан­сирането на услугите „личен асис­тент” и „домашен помощ­ник”, предос­тавяни от общините? И кога?“, попита депутатът от левицата.

България

Икономика

Култура

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...