Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Трима министри упълномощени да поискат вода от София за Перник

Трима министри упълномощени да поискат вода от София за Перник

Трима министри упълномощени да поискат вода от София за Перник

Правител­с­т­вото упъл­номощи минис­т­рите на икономиката, на регионал­ното раз­витие и на екологията да поис­кат още днес от Столич­ния общин­ски съвет раз­решение вода от Бел­мекен­с­ката кас­када да премине през язовир “Бели Искър“ и ВиК мрежата на София и да се насочи към Пер­ник, съобщи БНР. Становището на Софийска вода, че може да прид­вижи до “Мало Бучино“ допъл­нително до 400 литра в секунда, също днес ще бъде внесено в Столична община. Камарата на строителите е пред­ложила да окаже мак­симално съдейс­т­вие за изг­раж­дането на водоп­ровода от Мало Бучино до Пер­ник. Минис­тър Петя Аврамова каза, че е необ­ходима пълна мобилизация на всички фирми, които имат опит с граж­даните на ВиК мрежи, така че в мак­симално кратки, бързи срокове този водоп­ровод 13,5 км да бъде изпъл­нен, както и пом­пената стан­ция към него. Проек­тът за водоп­ровода ще е готов до края на деня и тогава ще стане ясно колко ще струва и ще се отпус­нат парите от правител­с­т­вото. След приемане на проекта ние ще го внесем незабавно в МС на извън­редно заседание. Вие ще раз­берете точ­ната стой­ност, а аз лично, тъй като има много спекули, че проек­тът е пет милиона, за съжаление сме в кризисно положение, че бих ги дал на тези фирми да ги изпъл­нят за пет милиона, каза икономичес­кият минис­тър Караниколов. Тъй като тръби за новото трасе водоп­ровод няма, те са намерени в Испания и ще се карат от там, част от тях не са произ­ведени, но това, което имаме, е уговор­ката с произ­водителя на ден да се произ­веж­дат 400 метра тръби. Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта ще се включи с цел лобис­тиката да е по-лесна, тъй като ще минаваме и през граници и терени, посочи още минис­тър Караниколов. По-рано беше обявено, че се очаква правител­с­т­вото да отпусне 25 млн. лв. за спеш­ното изг­раж­дане на водоп­ровод от Мало Бучино до Пер­ник с дъл­жина 13,5 километра и пречис­т­вателна стан­ция. По този водоп­ровод до града на режим трябва да се отвежда водата, отк­лонена през Бели Искър от язовир “Бел­мекен“. Минис­т­рите ще приемат и наредба за безопас­ната екс­п­лоатация на язовир­ните стени и съоръженията.

Във връзка с кризата в Пер­ник, правител­с­т­вото прие решение, съг­ласно което минис­т­рите на икономиката, на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото и на окол­ната среда и водите ще отп­равят искане до Столич­ния общин­ски съвет да раз­г­леда въз­мож­ността за въз­мез­дно преминаване на водни количес­тва в раз­мер от 300 л/сек., необ­ходими за под­помагане на водос­наб­дяването на Пер­ник. Това съобщи прес­служ­бата на кабинета, цитирана от БТА..

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...