Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП подкрепи българските пчелари

Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП подкрепи българските пчелари

Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП подкрепи българските пчелари

Пред­с­тавителят на Бъл­гария в Европейс­кия пар­ламент Цветелина Пен­кова посети плевен­с­кия регион, където бе официален гост на Меж­дународ­ното изложение по пчелар­с­тво 2020. В рам­ките на форума тя поведе поредица от срещи с пред­с­тавители на бранша, където комен­тира кон­к­ретни европейски политики по темата за пчелар­с­т­вото.

В този биз­нес, резул­татите от Зелената сделка ще имат реални измерения. По-чистата околна среда ще осигури на пчелите по-добро здраве, те ще могат да опраш­ват земедел­с­ките кул­тури и по тази начин се гаран­тира баланса в биораз­нооб­разието“, комен­тира тя.

Пчеларите очер­таха пред нея три основни групи проб­леми — здравеопаз­ването на пчелите; бор­бата с пес­тицидите, вредителите и дейс­т­вията на земедел­с­ките стопани; финан­сирането на произ­водителите на мед. Общ под­ход при опаз­ването на биораз­нооб­разието, опраш­ването и бор­бата с вредителите се договориха да пол­з­ват пред­с­тавителя на Бъл­гария в Европейс­кия пар­ламент от групата на социалис­тите и пчелар­с­кия бранш.

В пос­лед­ния ден на излож­бата, г-жа Пен­кова наг­ради отличени бъл­гар­ски и меж­дународни пчелари в раз­лични категории. Тя пожела на учас­т­ниците пълни кошери, здрави пчели и добра изкупна цена за меда.

 Пчелар­с­т­вото е от жиз­неноважно значение за Европа и света. В икономическо отношение сек­торът фор­мира около 14.2 млрд. евро годишно, в екологич­ното рав­новесие и биологично раз­нооб­разие е важно за 84% от рас­тител­ните видове, 76% от произ­вод­с­т­вото на храни в Европа зависят от опраш­ването чрез диви и домашни пчели. На 17 юни 2019 г. Европейс­ката комисия обяви, че за след­ващия период от 3 години ще предос­тави нови 120 млн. евро на пчелар­с­кия сек­тор, за да под­помогне важ­ната роля, която той играе за земеделието и окол­ната среда – тези сред­с­тва ще бъдат насочени за под­помагане на национал­ните прог­рами за пчелар­с­тво.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие