Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Делото за НАП: Компютърна експертиза ще доказва как са изтекли данните

Делото за НАП: Компютърна експертиза ще доказва как са изтекли данните

Делото за НАП: Компютърна експертиза ще доказва как са изтекли данните

Спрямо нас е извършено престъпление, заяви главният юрисконсулт на проходната агенция

Софийски районен съд даде вчера ход на делото по жал­бата на НАП, с която приход­ната админис­т­рация оспорва наложената ѝ глоба заради теча на лични данни. Комисията по защита на лич­ните данни (КЗЛД) наложи на НАП глоба в раз­мер на 5,1 млн. лв., повод за която стана изтичането на лични данни и осигурителна инфор­мация на милиони бъл­гари през лятото на 2019 г. Според съб­раните доказател­с­тва засег­нати са над 6 млн. души, комен­тира „Дарик радио”.

Делото стар­тира с наз­начаване от съда на ком­пютърна екс­пер­тиза, която трябва да бъде готова до 11 май, за когато е нас­рочено след­ващото заседание. Дотогава вещо лице, специалист в областта на ком­пютър­ните науки, трябва да провери по какъв начин, от тех­ническа гледна точка, е осъщес­т­вен нерег­ламен­тираният дос­тъп до базата данни. Екс­пер­тът ще бъде определен от рек­тора на Тех­ничес­кия универ­ситет – София и ще трябва да каже още кога точно е нап­равен пробивът, както и какви мерки е могла да пред­п­риеме НАП, за да го предот­в­рати. От приход­ната админис­т­рация пот­вър­диха, че въп­росът за точ­ния момент на нерег­ламен­тирания дос­тъп наис­тина стои без отговор, защото те са раз­б­рали за него от медиите на 15 юли 2019 г. Въп­реки това обаче от НАП са категорични, че нямат вина за случилото се. Основ­ните ни съоб­ражения са, че НАП е админис­т­рацията, която притежава сред­с­т­вата, капацитета и ресур­сите, за да осигури защитата на лич­ните данни на всички граж­дани, както на Бъл­гария, така и на чуж­дес­т­ран­ните ни клиенти. Спрямо нас е извър­шено прес­тъпно деяние, за което към момента продъл­жават процесуално-следствените дейс­т­вия. Извър­ш­ват се проверки от ГДБОП, ДАНС, продъл­жават и дейс­т­вията на Специализираната прокуратура, заяви след заседанието Десис­лава Лукова, главен юрис­кон­султ на НАП. Тя припомни, че по случая е извър­шена проверка от Глобал­ния форум, както и от анкетна комисия към Народ­ното съб­рание. Към нас­тоящия момент зак­лючението е, условно казано, че служители на НАП, както и самата аген­ция като админис­т­ратор на лични данни, нямат вина. Спрямо нас е извър­шено прес­тъп­ление, пов­тори Лукова. Юрис­тът на КЗЛД, дошъл да защитава тезата на комисията в съдеб­ната зала, отказа комен­тар с аргумента, че не е упъл­номощен за това.

Жал­бата на НАП срещу акта на Комисията бе внесена още през сеп­тем­ври, но се раз­г­лежда едва сега след като трима съдии от район­ния съд си нап­равиха отвод с аргумента, че са засег­нати от теча на данни. Според юристи пък глобата е сим­волична, защото в такива случаи законът пред­вижда въз­мож­ност тя да бъде до 20 милиона. За кибер атаката вече са пов­диг­нати и 3 обвинения – на соб­с­т­веника на „Тад груп“ Иван Тодоров, на служителя във фир­мата Крис­тиян Бой­ков и на тър­гов­с­кия дирек­тор Георги Янков. Тодоров бе задър­жан в ареста още през лятото, но останалите двама са на свобода под парична гаран­ция.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие