Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов пред Матю Палмър: България и САЩ са съюзници и стратегически партньори

Борисов пред Матю Палмър: България и САЩ са съюзници и стратегически партньори

Борисов пред Матю Палмър: България и САЩ са съюзници и стратегически партньори

Бъл­гария и САЩ са съюз­ници и стратегически пар­т­ньори. Сът­руд­ничес­т­вото ни е изк­лючително широко с тен­ден­ция да продъл­жава да се задъл­бочава не само на двус­т­ранна основа, но и в рам­ките на НАТО и на ЕС-САЩ, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си със замес­т­ник помощ­ник дър­жав­ния сек­ретар на САЩ по европейс­ките и евразийс­ките въп­роси Матю Пал­мър.

В хода на раз­говора бяха изтък­нати резул­татите от срещата на бъл­гар­с­кия премиер с американ­с­кия президент Доналд Тръмп в Белия дом през ноем­ври 2019 г. бе отбелязана също ключовата роля на приетата тогава Рамка за стратегическо пар­т­ньор­с­тво, издиг­нала двус­т­ран­ните отношения на качес­т­вено ново рав­нище, пот­вър­ж­дение за което бе провеж­дането на Стратегичес­кия диалог България-САЩ през януари в София. По време на срещата премиерът Бойко Борисов посочи, че сигур­ността и отб­раната са сред основ­ните измерения на диалога между двете страни. Нашите въоръжени сили учас­т­ват в редица съв­мес­тни учения, включително в рам­ките на НАТО. А придобиването на изт­ребителите Ф-16 Блок 70 е същес­т­вена стъпка нап­ред в модер­низирането на бъл­гар­с­ките Воен­новъз­душни сили, както и допъл­нително укрепва връз­ката между двете страни, каза още премиерът Борисов пред замес­т­ник помощ­ник дър­жав­ния сек­ретар на САЩ. Друг акцент на срещата бе допъл­нител­ното насър­чаване на икономичес­кия обмен между Бъл­гария и Съединените американ­ски щати. Бе посочена устой­чивата тен­ден­цията за рас­теж, която показ­ват дан­ните от тър­гов­с­кия стокооборот. Той е нарас­нал с 3,7% от януари до сеп­тем­ври 2019 г. в срав­нение със същите месеци на 2018 г. „От значение за нас е и прив­личането на преки американ­ски инвес­тиции във водещи сек­тори на бъл­гар­с­ката икономика“, добави министър-председателят Бойко Борисов. По думите му включ­ването на Бъл­гария в Прог­рамата на САЩ за без­визово пътуване без­с­порно би довело до отк­риване на допъл­нителни пътища за икономическо сът­руд­ничес­тво и на още по-активно засил­ване на кон­так­тите между хората.

Премиерът Борисов и замес­т­ник помощ­ник дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Матю Пал­мър обсъдиха също европейс­ката и евроат­лан­тичес­ката интег­рация на Запад­ните Бал­кани.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...