Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт01122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Знаел ли е премиерът Борисов, че подслушват президента?

Румен Радев: Знаел ли е премиерът Борисов, че подслушват президента?

Румен Радев: Знаел ли е премиерът Борисов, че подслушват президента?

Не е въпросът в атаката срещу държавния глава, а в това как се управлява държавата

Кой е отговорен за това, че безог­ледно се внасят отпадъци без никакъв кон­т­рол. Това каза президен­тът Румен Радев в отговор на въп­рос от аудиторията в Лесотех­ничес­кия универ­ситет, предаде Аген­ция „Фокус“.

Трябва да има кон­т­рол върху бок­луците, които се внасят за горене. Водихме ги под RDF, обаче се оказа, че не този за който сме си мис­лили. Горят се вредни отпадъци. Безог­ледно се внасят без никакъв кон­т­рол. От там трябва да започ­нем. Кой е отговорен за това, защо са го прос­пали служби, инс­титуции, отговорни фак­тори, кой е имаш интерес. Заради забогатяване то на една шепа биз­нес­мени, страдат всички останали бъл­гари. Това е абсолютно недопус­тимо. Това е пробив в начина на управ­ление на дър­жавата. Това е политичес­кия аспект“, под­черта Радев.

Ние трябва да горим нашите соб­с­т­вени бок­луци, а не да вкараме отвън. В никакъв случай. Ако ги горим, трябва да има всички необ­ходими фил­три и инс­талации така, че да бъде без­в­редно“, каза още той.

Енер­гетиката – проб­леми, изис­к­ващи екс­т­ремно решение

Относно енер­гетиката Бъл­гария е изп­равена пред огромен проб­лем, който изис­ква екс­т­ремно решение. Това каза президен­тът Румен Радев в отговор на въп­рос от аудиторията в Лесотех­ничес­кия универ­ситет. „Аз нас­тоявам от години да има Национална енер­гийна стратегия с близък хоризонт 2030 г. и далечен — 2050 г.. Такава все още няма. И за това има провали и кризи в енер­гетиката. Да си пред­с­тавим какво ще се случи, ако зак­рием въг­лищ­ните цен­т­рали, които са базова мощ­ност. Дават 40%, зимно време до 60% енер­гия от страната. От къде ще ком­пен­сиране, говоря от базова мощ­ност“, под­черта той.

Ние категорично трябва да вземем решение. То е в обх­вата на бъл­гар­с­кото правител­с­тво. Зелената сделка все повече ще ми притиска да зак­риване въг­лищ­ните цен­т­рали. Това е факт. Дали ще ги пренас­т­рой­ваме да минат на природен газ, трябва да го реши правител­с­т­вото. Това е въп­рос на сериозни анализи. Ако не го нап­равим, докога ще издър­жим? Защо досега ние не се включихме в прог­рамите за капацитет“, под­черта Радев.

Тряб­ваше отдавна да сме се включили в прог­рамите за въг­лищни дър­жави в преход. Не сме. Други дър­жави пол­з­ват сериозна помощ. Най-важното е, че тряб­ваше да сме се включили в Европейски прог­рами за научни изс­лед­вания и прак­тикоп­риложни раз­работки в областта на зелената енер­гия. За да можем да раз­виваме наука“, каза още той.

Няма за кога да чакаме. Аз очак­вам много по-енергични дейс­т­вия от правител­с­т­вото“, наб­легна президен­тът.

Демог­рафията – риск пред оцеляването ни като нацията

Демог­раф­с­ката катас­т­рофа е най-големият риск за оцеляването ни като нация и пър­вос­тепенна задача и национална амбиция трябва да бъде да пречупим този негативен тренд, каза президен­тът Румен Радев, цитиран от БТА. Радев посочи, че това е всеоб­х­ватна прог­рама, в която според него са важни три основни нап­рав­ления — образованието, дет­ско здравеопаз­ване и намеса на дър­жавата за под­к­репа на младите семейс­тва. Има дъл­гос­рочни кризи, те ще се раз­виват след години, те са много по-мащабни и опасни, дори от кризата с водата, като потен­циал­ната криза с нашето образование, каза още президен­тът Радев. По думите му, ако вод­ната криза в Пер­ник олицет­ворява провал в сек­тора, то резул­татите от меж­дународ­ния тест Пиза за деветок­лас­ници, обявен миналия декем­ври, имат същия ефект върху образованието и нашето бъдеще. Раз­ликата е само, че вод­ната криза я усещаме вед­нага, а ефек­тът от това, което става в образованието, ще носим пос­лед­с­т­вията години нап­ред, посочи Радев. Според Радев трябва много сериозно да се замис­лим за кризата в образованието, която ни очаква и допълни, че това означава некон­курен­т­нос­пособна икономика, нисък стан­дарт и качес­тво на живот.

Ком­петен­тен ли е премиерът да ръководи служ­бите?

Проб­лемът не е просто в брутал­ната атака срещу дър­жав­ния глава. Проб­лемът е в начина на управ­ление на дър­жавата. Това каза президен­тът Румен Радев.

В ръковод­с­т­вото, кон­т­рола и изпол­з­ването на служби и правоп­рилагащите органи в спаз­ването на закона от тяхна страна. Всичко това реф­лек­тира върху правовата дър­жава, и върху устоите на демок­рацията, върху правата на обик­новения граж­данин. Тук ще трябва да се отговаря на много въп­роси. Пър­вият и най-важният е връз­ката премиер — прокурор. Вие вече всички знаете кой под­с­луш­ване и реализира СРС-тата. Това е ДАНС. На кой е под­чинена ДАНС. Пряко на Минис­тер­ски съвет и дирек­тно на министър-председателя. Знаел ли е министър-председателят, че неговите под­чинени под­с­луш­ват президента и то в грубо нарушение на закона и ако е знаел, защо е допус­нал закононарушението. Ако не е знаел, значи, че имаме за премиер човек, който е нес­пособен да управ­лява тези важни служби“, каза Радев.

Този въп­рос аз го пос­тавих отдавна. Много ясно на срещите аз обявих, че ако искаме да има машинно гласуване, трябва да бъде обявена сега общес­т­вената поръчка за закупуване, така че това е дейс­т­вие в правил­ната посока“, отговори Радев на въп­рос за приемането на машин­ното гласуване.

Прокуратурата бърза да раз­вее СРС-тата в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво в нарушение на закона явно в нечий интерес. Пок­рай епич­ната борба с кон­т­рабан­дата премиерът пос­тепенно си прис­вои правото всяка сряда да привиква глав­ният прокурор и пред­седателя на ДАНС. Пок­рай това пребор­ване на кон­т­рабан­дата дали не се пребор­ват и неудоб­ните? Само питам. Това са важни въп­роси. Това каза президен­тът Румен Радев пред жур­налисти.

Гос­подин Гешев ходи при премиера и по много други поводи. Въп­росът е как така тези тол­кова бдителни по отношение на дър­жав­ния глава служби прос­паха вод­ната криза, бок­луците, общес­т­вените поръчки в нарушение, срива на тър­гов­с­кия регис­тър, хакер­с­ките атаки в НАП, хазарта. При положение, че имат присъс­т­вие в тези ресорни комисии“, каза още той.

Остава друг въп­рос. Защо гос­подин Гешев вижда коруп­ция нав­сякъде другаде, но не и Минис­тер­ски съвет, където се определя и харчи бюджет от първо лице? Тази огромна амбиция на глав­ния прокурор да се прибори с коруп­цията някак не вижда очевад­ното“, под­черта Радев.

Аз очак­вам много повече. Очак­вам той да обърне внимание и на тези сиг­нали, които стоят в прокуратурата и на раз­с­лед­ващата жур­налис­тика, която дава поводи за самосезиране“, допълни Радев.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...