Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Вигенин: Има нужда от промяна в Закона за социалните услуги

Вигенин: Има нужда от промяна в Закона за социалните услуги

“Проведохме дис­кусия в Народ­ното съб­рание по Закона за социал­ните услуги. В дис­кусията учас­тие взеха над 50 неп­равител­с­т­вени организации. Ние, от БСП, искаме да чуем всички, които имат какво да кажат по темата и раз­бира се сме за кон­с­т­рук­тивен диалог. Днеш­ната дис­кусия е шанс да намерим най-добрите решения. Смятам, че има нужда от промени в Закона за социал­ните услуги, както и цялос­тен прег­лед на политиките към децата и семейс­т­вото“. Това каза Крис­тиан Вигенин, зам.-председател на Народ­ното съб­рание, по повод проведената в Народ­ното съб­рание среща за Закона за социал­ните услуги. Дис­кусията беше организирана от него и от Георги Гьоков, народен пред­с­тавител от ПГ на БСП и пред­седател на Комисията по взаимодейс­т­вието с неп­равител­с­т­вените организации и жал­бите на граж­даните.

“Самата цел на дебата беше да се проведе един смис­лен раз­говор за Закона за социал­ните услуги и всички аргументи да бъдат изложени. При отлагането на законоп­роекта беше даден 6-месечен срок да се види кое в закона не е добро, кое е притес­нително за хората и да можем да го ремон­тираме или да го отх­вър­лим, но да има някакви дейс­т­вия по въп­роса. Тъй като процесите по обсъж­дането се забавиха, инициирахме тази среща“, каза Георги Гьоков. Той обясни, че мненията, позициите и пред­ложениятa, които са били изказани на продъл­жилата повече от 3 часа среща, ще бъдат предос­тавени на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика и на Комисията по труда и социал­ната политика.

“Срещата беше изк­лючително положителна и пол­зот­ворна за нас. Учас­т­ниците също споделиха, че тя е била полезна и се надяват да бъде в полза на решаването на въп­росите и проб­лем­ните моменти в Закона за социал­ните услуги“, каза още Гьоков.    

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...