Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Валери Жаблянов към управляващите: Искате да управлявате с укази и декрети

Валери Жаблянов към управляващите: Искате да управлявате с укази и декрети

Валери Жаблянов към управляващите: Искате да управлявате с укази и декрети

Отговорността за разпускането на Народното събрание ще ви бъде търсена от българските граждани

Това, което днес пред­лага пред­седател­ката на Народ­ното съб­рание, е нарушение на Кон­с­титуцията, нарушение на установения политически ред в Бъл­гария през пос­лед­ните 30 години. Отговор­ността на тези, които ще зас­танат зад това решение, ще бъде тър­сена от бъл­гар­с­ките граж­дани след години“. Това каза Валери Жаб­лянов, народен пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“, от пар­ламен­тар­ната трибуна.

Вие днес решихте след 30 години свободен пар­ламен­тарен живот в Бъл­гария, под един пред­лог, който, раз­бира се, трябва да бъде раз­г­леж­дан с цялата сериоз­ност – раз­п­рос­т­ранението на вируса, да се отър­вете от най-висшия пред­с­тавителен орган на репуб­ликата. Вие искате да управ­лявате с укази. Вие днес искате да управ­лявате с дек­рети, с прес­кон­ферен­ции и с лични мнения. С подопечни жур­налисти и вер­ноподанически нас­т­роени медии. Вие искате да управ­лявате по този начин. Това управ­ление има ясно наз­вание – това е дик­татура“, продължи той.

Жаб­лянов обърна внимание, че пред­ложението за раз­пус­кане на пар­ламента е било съпът­с­т­вано от думите:„Всички се обединихме, без БСП“.  „С кого сте се обединили тогава? БСП не е тази пар­ламен­тарна група. БСП е политическа традиция. БСП са стотици хиляди хора, вяр­ващи в друг– справед­лив, свободен, демок­ратичен и солидарен политически ред, който вие отхър­ляте“, категоричен бе социалис­тът.

Валери Жаб­лянов отвърна на думите на пред­седателя Караян­чева, че Народ­ното съб­рание  впос­лед­с­т­вие ще трябва да навак­сва работа: „Пар­ламен­тът не е кооператив, в който да се спус­кат норми, които могат да се изпъл­нят, преиз­пъл­нят и отчетат. Пар­ламен­тът е пред­с­тавител­с­т­вото на нацията. И когато решавате да се самораз­пус­нете и абдикирате, вие слизате не само под отговор­ността на историчес­кия момент, вие слизате и под вашата соб­с­т­вена съвест. Вие утре няма да можете да пог­лед­нете избирателите си, не за друго, а защото няма да ги има“.

Както пред­седател­ката на пар­ламента обича да казва, понякога не на място – “хора, бдете“. Бдете, защото авторитариз­мът нас­тъпва в Бъл­гария и в Европа“, заяви още Жаб­лянов от трибуната на Народ­ното съб­рание.

Антон Кутев : Спирането на работа на Народ­ното съб­рание е прес­тъп­ление срещу дър­жав­ността

“Нужно е да мис­лим–  как да стане така, че да излезем от цялата тази беда, която ни е сполетяла, така че да пазим себе си и хората в дър­жавата, което е наше задъл­жение. Тези предиз­викател­с­тва се решават от пар­ламен­таризма, поне според общес­т­веното раз­витие от пос­лед­ните стотици години.  Това е начинът, по който се гаран­тират граж­дан­с­ките права на раз­лични групи граж­дани”. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев от трибуната на Народ­ното съб­рание.  

Той  посочи, че освен хората, които се страхуват от заразата, в бъл­гар­с­кото общес­тво е пълно с хора, които се страхуват от без­работица, от глад,  и от фалити : „Именно пред­с­тавител­с­т­вото на тези хора пред­с­тав­лява пар­ламен­тът. Когато дадем властта на едните, които ни пазят от болестта, ние всъщ­ност поз­воляваме да се потъп­к­ват правата на ония, които може да се страхуват от болестта, но се страхуват и от друго. Ролята на пар­ламен­таризма е точно това, че трябва да има защит­ници на раз­лични групи хора“.

Кутев комен­тира, че с това ,  което управ­ляващите правят, ще  изведат страната по много по-лош път . “Тази отговор­ност ще трябва да понесете само след няколко месеца, когато хората се обър­нат към вас с  “Какво нап­равихте?“- изтъкна Кутев.

Той  заяви, че според Кон­с­титуцията, Народ­ното съб­рание в репуб­лика с пар­ламен­тарно управ­ление, е  органът, който не бива да спира да работи. „Това е органът, който изразява граж­дан­с­ките права. Със спирането на работа на Народ­ното съб­рание, това  е прес­тъп­ление срещу дър­жав­ността“, завърши Антон Кутев. 

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...