Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бюджетната комисия вдигна лимита на държавния дълг до десет милиарда

Бюджетната комисия вдигна лимита на държавния дълг до десет милиарда

Бюджетната комисия вдигна лимита на държавния дълг до десет милиарда

Управляващите спират и партийните субсидии, даряват ги срещу Covid 19, както и събирането на дългове

Бюджет­ната комисия в пар­ламента раз­г­леда на второ четене актуализацията на дър­жав­ния бюджет. Промените във финан­совата рамка се налагат заради икономичес­кия удар, нанесен от пан­демията от COVID-19, комен­тира Епицентър.бг.

Основ­ните промени са свър­зани с увеличаването на лимита на новия дър­жавен дълг до десет милиарда при сегашен таван от два милиарда и 200 милиона лв. Късно в събота вечер на сайта на пар­ламента бяха пуб­ликувани пред­ложенията на депутати от ГЕРБ и на БСП за промени в пред­ложената от правител­с­т­вото рамка. Увеличението на фонд “Без­работица“ цели да пос­рещне мяр­ката 60 към 40, при която дър­жавата ще поеме 60 % от основ­ната зап­лата на работ­ниците, за да могат да останат на работа. В пред­варител­ните сметки е включен и очак­ваният ръст на без­работицата. Биз­несът ще бъде под­помог­нат и чрез пор­т­фейлни гаран­ции в раз­мер на 500 млн. лв., които Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие ще предос­тави на тър­гов­с­ките банки. Други 200 милиона ще бъдат предос­тавени по същия ред за без­лих­вени кредити на хора, които временно остават без доход заради кризата с COVID-19, но са запазили работ­ното си място, макар и в неп­латен отпуск. Целият ресурс от общо 700 млн. лв. ще бъде осигурен чрез капитализация на Бан­ката за раз­витие, а заедно с очак­вания дефицит от 3 млрд. и 500 млн. лв. ще бъде необ­ходим нов дълг от 4 млрд. и 200 млн. лв. Към тази сума трябва да се добави и нас­тоящият лимит от два милиарда и 200 млн. лв. дълг, част от които правител­с­т­вото вече набра още преди кризата с COVID-19 през дъл­гови емисии на вът­реш­ния пазар. Останалите сред­с­тва до новия лимит от десет милиарда са пред­видени за лик­виден дъл­гов буфер, а ако се наложи хар­ченето им, правител­с­т­вото ще пред­ложи втора актуализация на бюджета. Късно в събота депутати от ГЕРБ внесоха прецизиране на тек­с­товете в закона, като изрично е посочено, че има въз­мож­ност за финан­сиране от МВФ.

Пред­ложено е и увеличаване на лимита на нов дълг по глобал­ната прог­рама за вън­шни заеми, която пар­ламен­тът прие през 2015 г. Нас­тоящият лимит в нея е осем милиарда евро, малко над пет милиарда от които вече са поети, припомня Епицен­тър. Пред­ложението е този лимит да бъде увеличен от осем милиарда на десет милиарда евро, но не е посочен кон­к­ретен срок. В пред­ложението на ГЕРБ изрично е посочено, че новите дъл­гови задъл­жения, независимо чрез кой инс­т­румент са набавени, не трябва да над­х­вър­лят новия годишен лимит от 10 милиарда лева. В неделя заседава и прав­ната комисия на Народ­ното съб­рание. Тя обсъди за второ гласуване промени в Закона за извън­ред­ното положение. В промените е пред­видено извън­ред­ното положение да бъде удъл­жено до 13 май. Депутатите от управ­ляващата пар­тия пред­лагат на пар­ламента да зам­рази всички дейс­т­вия на бан­ките, фир­мите за бързо кредитиране и колек­тор­с­ките фирми по събирането на неп­латени вноски и дъл­гове. От 13 март до края на извън­ред­ното положение се заб­ранява начис­ляването на лихви за забава на внос­ките и неус­тойки по кредитите, както и по лизин­гите. Те не могат да бъдат и пред­с­рочно изис­куеми по време на извън­ред­ното положение. Заб­раната да се притис­кат длъж­ниците се отнася не само за бан­ките, но и всички други кредитни инс­титуции според едноимен­ния закон. Заб­ранява се и иззем­ването на вещи на длъж­ниците. Управ­ляващите спират и пар­тий­ните суб­сидии, като запис­ват в Закона, че икономисаните сред­с­тва ще се хар­чат само за борба с коронавируса и лечение на заразени бъл­гар­ски граж­дани. Намаляват се и сан­к­циите за нарушение на каран­тината в Закона за здравето, като глобата се редуцира в раз­мер на 300 до 1000 лв, вместо сегаш­ната, която беше 5 000 лв. За промените под­робно оповести в профила си във Фейс­бук депутатът от ГЕРБ Десис­лава Атанасова, която е и член на прав­ната комисия. Тя е сред вносителите, заедно с пред­седателите на бюджет­ната комисия Менда Стоянова и на прав­ната комисия — Анна Алек­сан­д­рова, колегите им Красимир Ципов и Димитър Лазаров.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие