Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерът уволни Стоян Мавродиев и борда на ББР заради скандална сделка

Премиерът уволни Стоян Мавродиев и борда на ББР заради скандална сделка

Премиерът уволни Стоян Мавродиев и борда на ББР заради скандална сделка

Преди ден и вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че банката дължи отговор

Премиерът Борисов уволни изпъл­нител­ния дирек­тор на ББР Стоян Мав­родиев и цялото ръковод­с­тво на дър­жав­ната банка, съобщи Епицентър.бг. Това заяви самият той в края на прес­кон­ферен­цията на шефа на Национал­ния оперативен щаб, на която присъс­т­ваше и Борисов. Без да му бъде зададен въп­рос, министър-председателят съобщи, че е извикал икономичес­кия минис­тър Емил Караниколов и му е наредил да бъде освободен Стоян Мав­родиев и целия борд на ББР. Въз­мутен съм от това, което нап­рави Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие. Понеже и финан­совият минис­тър ми каза, че никой не се е кон­сул­тирал с него, както и с минис­търа на икономиката, който също е прин­ципал на тази банка, съм раз­поредил незабавно да освободят борда и дирек­тора на ББР, категоричен бе премиерът. Нито аз съм знаел, но не ми отива да го кажа, защото Бан­ката дейс­тва. За народа това е дър­жавна банка, раз­кри Борисов. Минис­търът да го свика и да го освободи, завърши премиерът. Причината е скан­далът с дадения кредит от ББР в рам­ките на 75 милиона на колек­тор­ска фирма, за които не стана ясно защо и на какво основание са отпус­нати. Преди ден и вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев заяви, че бан­ката дължи отговор на тези въп­роси. Става въп­рос за ком­панията “Свети Георги груп“ — дружес­тво за изкупуване на вземания. Това дружес­тво е лидер на колек­тор­с­кия пазар, след като в края на 2019 г. пласира голяма емисия облигации за 236 млн. лв., изпол­з­вана час­тично, за да придобие огромен пакет — 538 млн. лв., лоши кредити от Първа инвес­тиционна банка. Заемът е десет­годишен, а съд­лъж­ник става друга свър­зана фирма — “ВИП колек­шън“. Няма инфор­мация с какво се обез­печава кредитът и какво ще се прави с тези пари.

ББР осигурява под­к­репа от 75 млн. лв. на Пощен­ска банка и Общин­ска банка, обяви вчера глав­ният изпъл­нителен дирек­тор на дър­жав­ната банка Стоян Мав­родиев. Сред­с­т­вата се отпус­кат на колек­тор­с­кото дружес­тво “Свети Георги груп“, което ще изкупи лоши кредити на двете банки. Сдел­ката е за необ­с­луж­вани заеми от Пощен­ска банка и Общин­ска банка“. От ББР съоб­щиха че купените пакети обх­ващат 7519 фирми и физически лица. Всичко това се случва на фона на отпус­натите 700 млн. лв. за увеличение на капитала на бан­ката, която трябва да помага на пос­т­радалия в страната биз­нес. По думите на Томис­лав Донев такова отпус­кане на сред­с­тва, независимо дали ще се окаже морално, или не, няма връзка с мер­ките, които се пред­п­риемат от правител­с­т­вото в помощ на мал­кия и сред­ния биз­нес. Гаран­циите се осигуряват от ББР, но те се осигуряват по отношение на тър­гов­с­ките банки, които ще бъдат тран­с­мисията, чрез която нашите помощи ще стиг­нат до биз­неса. Не знам колко е законно и морално, но тази ситуация иначе определено не звучи добре, добави вицеп­ремиерът. На спешно свикан брифинг във втор­ник вечерта Стоян Мав­родиев видя в критиките политическа атака. Започ­вам да се удив­лявам от нез­д­равото желание на определени кръгове да изв­личат политически дивиденти. Дори в прецеден­тна ситуация, при която много биз­неси и домакин­с­тва са на ръба. Не съм изненадан от негатив­ния прочит на всяка сделка, която прави ББР. Аз вече не броя колко пъти ни искат остав­ките, това явно стана условен реф­лекс за определени политически пар­тии, каза уверен все още в дейс­т­вията и бъдещето си Мав­родиев. И посочи, че се тър­сели измис­лени и фал­шиви скан­дали, които пречат на работата на инс­титуциите и съз­дават стрес и нап­режение в хората. Пос­тоянно се внушава, че даваме големи кредити на биз­неса. Финан­сирането ще поз­воли две от тър­гов­с­ките банки на пазара да се раз­делят с част от проб­лем­ния си пор­т­фейл и да насочат ресурс за нови заеми на микро-, мал­ките и сред­ните пред­п­риятия, обясни той.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие