Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Правителството няма икономически и социален план за излизане от кризата

Корнелия Нинова: Правителството няма икономически и социален план за излизане от кризата

Сут­реш­ното изяв­ление на премиера не променя впечат­лението ни, продъл­жаваме да мис­лим, че щабът беше упот­ребен за всяване на страх. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в интервю за „Неделя 150“ по БНР

“Пом­ним всички думите, включително на премиера — за трупове, чували от трупове, морги, катафалки, ад, който идва и който не случи. В момента, в който тези внушения започ­наха да пречат, да срещат общес­т­вена съп­ротива и недоверие, премиерът реши да ги прек­рати. Упот­реби ги в пър­вите дни, когато бяха най-големите страхове, след това, виж­дайки, че вече му вредят — зак­рива щаба. Пиар­ски под­ход в тежък момент“, заяви още лидерът на БСП, цитирана от “Фокус“.

Правител­с­т­вото закъс­нява и няма икономически и социален план за излизане от кризата, под­черта Кор­нелия Нинова.

Тя даде пример с европейс­ките дър­жави, където щабовете се оглавяват от вицеп­ремиер.

“Т.е., носи се политическа отговор­ност. Г-н Борисов прех­върли отговор­ността на екс­пер­тите в щаба и в момента, в който те вече му натежаха, се освобож­дава. Тук отговор­ността е политическа и лично негова“, каза още Кор­нелия Нинова.

Лидерът на БСП обяви, че в Европа и в света вър­вят успередно две тен­ден­ции в политиката.

“Едната са мер­ките, които да гаран­тират здравето. Другата, която все повече набира сила, са кон­к­ретни, ясни, икономически и социални планове за излизане от кризата, за стабилизиране на икомониката из а грижа на хората. Когато цитираме други европейски лидери, би тряб­вало да се позовем на такива думи като: “Никой няма да остане сам в кризата“, “Ще се пог­рижим за всеки от вас“. Това са все цитати от големите европейски лидери. Не можеш да се грижиш един­с­т­вено и само за здравето, без да мис­лиш за пос­ледиците. Вече имаме близо 100 хил. без­работни. Турис­тичес­кият бранш е на колене. Мал­кият и среден ибз­нес масово пред фалит. Стотици хора останаха в неп­латен отпуск, без никакъв доход. Това са в момента големите предиз­викател­с­тва. Правител­с­т­вото закъс­нява. Нямат икономически и социален план за излизане от кризата. Досега дейс­т­ваха на парче. Даже министър-председателят сут­ринта каза — проба-грешка. Така не може да се управ­лява дър­жава — с проба-грешка. При икономичес­ката рецесия и теж­ките социални пос­ледици, които се задават. И там ли ще бъде на проба-грешка“, попита още Нинова.

Лидерът на БСП пред­ложи прочита на оглавяваната от нея пар­тия за излизане от кризата. Според нея той трябва да съдържа поне четири неща.

“Пър­вото е бъл­гар­ско, родно произ­вод­с­тво и бъл­гар­ска икономика, дър­жавна помощ, инвес­тиции в бъл­гар­ска родна икономика. Как да стане това. Разум­ният дър­жав­ник ще вземе най-важните сек­тори в дър­жавата, които му осигуряват БВП. Има ги в НСИ. Това са: добивна промиш­леност, преработ­ване, строител­с­тво, земеделие. Виж­даш, че те ти носят най-много в икономиката и в тях има заети най-много хора. И се прави дър­жавна прог­рама как да се под­помог­нат тези ключови сек­тори, за да изв­лекат икономиката, защото към тях има много съпът­с­т­ващи дей­ности“, допълни още Нинова.

Тя отбеляза, че икономиката се пренас­т­ройва в Европа и САЩ.

В Европа заговориха за реин­дус­т­риализация. Чувате ли я тази дума от две сед­мици? Ние от БСП говорим за реин­дус­т­риализация поне три години. Никой не ни чу. Кризата показа, че това е важно. Третото е пот­реб­лението. Третият лост за ръст на икономиката, за да може да се стабилизираме, е пот­реб­лението. Как да стане това? Само с повишаване на доходите, когато повишиш доходите на хората, чрез пот­реб­ление те ще дръп­нат икономиката и ще внасят данъци и осигуровки обратно. Тук идва въп­росът за без­въз­мез­д­ната помощ, която се дава в цяла Европа. Тряб­ваше да се осигури минимален базов доход на хората, които останаха в неп­латен отпуск, на самоосигуряващите се. Ние пред­ложихме една минимална работна зап­лата с осигуров­ките. Без­въз­мез­дно да се осигури на хотелиери и рес­торан­тьори помощ да им се изкупува това, което имаше като продук­ция и да се даде на социално слаби хора. Да им се отложат данъци, такси смет и т.н. Това също един вид дър­жавна помощ“, изтъкна още лидерът на БСП.

Според нея чет­вър­тото, за което никой не говори, а е интересен факт, е човеш­кият ресурс.

“Пом­ните ли, че преди кризата работодателите много страдаха от липса на работна ръка в някои сек­тори. Искаха да внасяме от бив­шите репуб­лики, от Азия, от Африка. В момента бъл­гарите, които работиха в Европа, се вър­наха поради кризата. Скоро сигурно отново ще

се отворят коридори да пътуват и да тръг­нат обратно, но и в Европа в момента икономиките страдат. Според мен мак­симално бързо, даже закъсня правител­с­т­вото, трябва да се нап­рави анализ какви работ­ници се вър­наха в Бъл­гария и как да ги задър­жим тук. Т.е., с една среща с работодателите да се види какви специал­ности им тряб­ват, има ли такива бъл­гари, дошли си обратно и да им пред­ложим такива условия, че те да останат тук“, каза Нинова.

Тя обобщи, че става въп­рос за бъл­гар­ска икономика, чужди инвес­тиции и бъл­гар­ски работ­ници, които в момента са тук.

“Управ­лението на Бойко Брисов е вредно за Бъл­гария, целта на БСП е да промени модела на управ­ление, в който има паралелна дър­жава, зад­кулисие, коруп­ция, липса на справед­ливост и т.н. Когато пар­тията е решила каква линия на поведение ще държи, по нея всички се съоб­разяват с това“, под­черта още Нинова.

Управ­ляващите стиг­наха дъното, когато попитаха защо премиерът да ходи в пар­ламента, когато дават прес­кон­ферен­ции, каза още Кор­нелия Нинова.

Според нея премиерът Борисов си прави пиар с това, че търси съг­ласие с опозицията.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...