Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правната комисия в НС разгледа промените в Закона за здравето

Правната комисия в НС разгледа промените в Закона за здравето

С отделни пред­ложения преди второто четене на измененията в Закона за здравето от ГЕРБ и БСП пред­лагат – не минис­търът на здравеопаз­ването, а Минис­тер­с­кият съвет да обявява извън­редна епидемична обс­тановка. Общо 15 бяха пред­ложенията за промени в законоп­роекта, който трябва да дейс­т­ват след края на извън­ред­ното положение на 13 май. Под пред­ложенията Минис­тер­с­кият съвет да обявява извън­редна епидемична обс­тановка, стоят под­писите на пред­седателя на групата на ГEPБ Даниела Дарит­кова и на лидера на БСП Кор­нелия Нинова. След критики за противокон­с­титуцион­ност, депутатите от управ­ляващата пар­тия дават и дефиниция за „извън­редна епидемична обс­тановка“. Посочени са 8 критерия за обявяването при наличието на непос­ред­с­т­вена опас­ност за живота и здравето на граж­даните. Когато вече има акт на правител­с­т­вото — със заповед, която се обнародва в „Дър­жавен вес­т­ник“, по пред­ложение на глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор минис­търът на здравеопаз­ването въвежда противоепидемиологични мерки на територията на страната или на определена област за периода на извън­ред­ната епидемична обс­тановка. С пред­ложенията си ГЕРБ дават дефиниция на понятията, „изолация“ и „каран­тина“ и определят сан­к­циите за тях­ното нарушаване, комен­тира БНР.

Остава следенето на трафич­ните данни за нуж­дите на принудител­ното изпъл­нение на задъл­жител­ната изолация, лечение и каран­тина. От ВМРО пред­лагат здрав­ният минис­тър да обявява извън­редна епидемична обс­тановка за срок до 30 дни, а ако опас­ността за живота и здравето на граж­даните продължи и cлeд този срок, Минис­тер­с­кият съвет да иска от Народ­ното съб­рание да обяви извън­редно положение.

От другия коалиционен пар­т­ньор — HФCБ, пред­лагат тек­с­тове, свър­зани с туризма — ваучери за почивка и значително намаляване на кон­цесион­ните такси.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие