Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Отиде си легендарният строител, героят на социалистическия труд Георги Карауланов

Отиде си легендарният строител, героят на социалистическия труд Георги Карауланов

Отиде си легендарният строител, героят на социалистическия труд Георги Карауланов

Почина леген­дар­ният строител от времето на социализма и герой на социалис­тичес­кия труд Георги Карауланов. Тъж­ната вест съобщи днес във фейс­бук извес­т­ният социолог проф. Георги Фотев, който е бил близък с бригадира. Карауланов си е отишъл преди дни на 86 години, пише lupa.bg.

Роден е на 4 декем­ври 1933 г. в Средец. Помага на баща си в коларо-железарска дей­ност. От 1947 до 1949 г. учи в училище за трудови резерви. Пър­вата му работа след това е във фаб­риката „Верига“ в Бур­гас. Между 1950 и 1953 г. е бригадир на национал­ната младежка бригада в Димит­ров­г­рад. През 1957 г. става член на БКП. Учас­тва в строител­с­т­вото на големи промиш­лени обекти като Азот­ноторовия завод в Димит­ров­г­рад, ком­п­лекса „Марица изток“, завода „Кремиковци“ (19611974) и заводите в Троян и Ловеч.

Освен това учас­тва в строежа на общес­т­вени сгради като зала „Фес­тивална“, сградите на радио „София“ и Дома на проф­съюзите в София. С указ № 882 от 30 август 1969 г. е обявен за герой на социалис­тичес­кия труд на Бъл­гария. На след­ващата година заминава за Уляновск, СССР, където ръководи интер­национал­ната бригада „Георги Димит­ров“, която изг­ражда мемориален ком­п­лекс по случай 100-годишнината от раж­дането на Владимир Ленин.

През 1972 г. завър­шва тех­никума по Механотех­ника, а след това завър­шва задочно АОНСУ. От 1972 до 1974 г. е дирек­тор на Завода за метални кон­с­т­рук­ции. През 1974 г. е изб­ран за сек­ретар на Цен­т­рал­ния съюз на бъл­гар­с­ките проф­съюзи. Остава на този пост до 1990 г. От 1971 до 19 декем­ври 1977 г. е кандидат-член на ЦК на БКП, а от 19 декем­ври 1977 до 1990 г. е член на ЦК на БКП. Издава четири книги: „Кръвна група“, „Зърно и плява“, „Чаша нос­тал­гия“ и „Пълно за празно“. Наг­раж­даван е с „Орден на труда“ – брон­зов (1953), „Чер­вено знаме на труда“ (1963), „Георги Димит­ров“ (1967), „Народна репуб­лика Бъл­гария“ II ст. (1982) и I ст. (1983).

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...