Отиде си легендарният строител, героят на социалистическия труд Георги Карауланов

Отиде си легендарният строител, героят на социалистическия труд Георги Карауланов

Почина леген­дар­ният строител от времето на социализма и герой на социалис­тичес­кия труд Георги Карауланов. Тъж­ната вест съобщи днес във фейс­бук извес­т­ният социолог проф. Георги Фотев, който е бил близък с бригадира. Карауланов си е отишъл преди дни на 86 години, пише lupa.bg.

Роден е на 4 декем­ври 1933 г. в Средец. Помага на баща си в коларо-железарска дей­ност. От 1947 до 1949 г. учи в училище за трудови резерви. Пър­вата му работа след това е във фаб­риката „Верига“ в Бур­гас. Между 1950 и 1953 г. е бригадир на национал­ната младежка бригада в Димит­ров­г­рад. През 1957 г. става член на БКП. Учас­тва в строител­с­т­вото на големи промиш­лени обекти като Азот­ноторовия завод в Димит­ров­г­рад, ком­п­лекса „Марица изток“, завода „Кремиковци“ (19611974) и заводите в Троян и Ловеч.

Освен това учас­тва в строежа на общес­т­вени сгради като зала „Фес­тивална“, сградите на радио „София“ и Дома на проф­съюзите в София. С указ № 882 от 30 август 1969 г. е обявен за герой на социалис­тичес­кия труд на Бъл­гария. На след­ващата година заминава за Уляновск, СССР, където ръководи интер­национал­ната бригада „Георги Димит­ров“, която изг­ражда мемориален ком­п­лекс по случай 100-годишнината от раж­дането на Владимир Ленин.

През 1972 г. завър­шва тех­никума по Механотех­ника, а след това завър­шва задочно АОНСУ. От 1972 до 1974 г. е дирек­тор на Завода за метални кон­с­т­рук­ции. През 1974 г. е изб­ран за сек­ретар на Цен­т­рал­ния съюз на бъл­гар­с­ките проф­съюзи. Остава на този пост до 1990 г. От 1971 до 19 декем­ври 1977 г. е кандидат-член на ЦК на БКП, а от 19 декем­ври 1977 до 1990 г. е член на ЦК на БКП. Издава четири книги: „Кръвна група“, „Зърно и плява“, „Чаша нос­тал­гия“ и „Пълно за празно“. Наг­раж­даван е с „Орден на труда“ – брон­зов (1953), „Чер­вено знаме на труда“ (1963), „Георги Димит­ров“ (1967), „Народна репуб­лика Бъл­гария“ II ст. (1982) и I ст. (1983).