Петър Витанов, ЕП: ЕС да се погрижи за работещите и самоосигуряващите си

Петър Витанов, ЕП: ЕС да се погрижи за работещите и самоосигуряващите си

Европейс­кият зелен пакт трябва да бъде пос­тавен в кон­тек­ста и в основата на Плана за въз­с­тановяване на ЕС след края на пан­демията. Основна наша цел следва да е защитата на работ­ниците и на регионите, които са били най-силно засег­нати от прехода към нис­ковъг­леродна икономика. Нетипич­ните форми на заетост се раз­п­рос­т­раняват бързо и влошават условията на труд в много сек­тори. Ако искаме да защитим най-уязвимите граж­дани, най-добрият инс­т­румент за това е Фон­дът за справед­лив преход“. Това заяви ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов по време на дис­кусия с изпъл­нител­ния заместник-председател на ЕК Франс Тимер­манс в Комисията по тран­с­порт и туризъм.

Витанов бе определен за док­лад­чик от страна на социалис­тите в Комисията по тран­с­порт по Фонда за справед­лив преход — един от основ­ните инс­т­рументи, с който държавите-членки ще бъдат под­помог­нати, за да успеят да пос­тиг­нат неут­рална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Наша първа и основна цел трябва да е под­сигуряването на справед­лив преход за работ­ниците. Изк­лючително важно е и да инвес­тираме сериозно в човешки капитал чрез политики, които да подоб­рят трудовата мобил­ност на заетите, за да избег­нем високи нива на без­работица в някои от най-засегнатите региони. Необ­ходима е и сериозна под­к­репа за самоосигуряващите се работещи“, акцен­тира Витанов.

На въп­рос на Витанов каква е позицията на ЕК относно включ­ването в обх­вата на под­к­репата на Фонда не само на работ­ниците, но и на самоосигуряващите се лица, Тимер­манс заяви положително становище.