Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крум Зарков: Не се управлява с брифинги, а с ясни правила

Крум Зарков: Не се управлява с брифинги, а с ясни правила

Крум Зарков: Не се управлява с брифинги, а с ясни правила

Няма реални мерки за хората, които са загубили всякакъв доход в следствие на кризата и са били принудени да излязат в неплатен отпуск, заяви социалистът

В новия Закон за здравето, има три въп­роса, които трябва да се решат — кой обявява извън­ред­ната епидемиологична обс­тановка, кога и какво следва от това. За това — кой обявява извън­ред­ната епидемиологична обс­тановка – вие приехте нашето пред­ложение. Това е правилна крачка, правител­с­т­вото трябва да поеме отговорност“.Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков. Депутатът под­черта, че относно това как се взима такова решение– пред­с­тавителите на БСП и ДПС са обяс­нили, че дефиницията не е ясна. „Най-важното е какво следва от обявяването – във вашия текст е записано, че със заповед минис­търът на здравеопаз­ването ще може да ограничава определени права на бъл­гар­с­ките граж­дани, което е противокон­с­титуционно“, каза още той. „Няма как– хем да отмените извън­ред­ното положение, хем да го оставите в дейс­т­вие“, категоричен е Зар­ков.  

Той припомни, че от левицата са пред­ложили Минис­тер­с­кият съвет да стане отговорен орган, да под­лежи на пар­ламен­тарен и съдебен кон­т­рол, да останат тек­с­тове, които пар­ламен­тар­ните групи са написали заедно преди 20 дни. „Да се гаран­тира кон­с­титуцион­ното място на бъл­гар­с­кия пар­ламент в тази ситуация“, заяви още Зар­ков. „Останалото води до всякакви пуб­лични полемики, които вредят на ефек­тив­ността на мер­ките. Вслушахте се в пър­вата част на пред­ложението ни, не е късно да се слушате и във втората. Страната или е в извън­редно положение, или не  е. Това, което се пред­лага до момента, е заб­луда. Затова няма да го под­к­репим“, категоричен бе Зар­ков.   

Не се управ­лява с брифинги, управ­лява се с ясни правила. Тряб­ваше да има ясни правила в закона за извън­ред­ното положение, за да има сигур­ност у граж­даните. Оставаме на метода брифинг, който често се прев­ръща в проба-грешка“. Това заяви Крум Зар­ков пред БСТВ. Той припомни, че нищо не е пред­видено за хората, които са загубили всякакъв доход в след­с­т­вие на кризата и са били принудени да излязат в неп­латен отпуск. Депутатът под­черта, че от левицата са пред­ложили за тези хора да бъде отпус­ната минимална работна зап­лата за периода на кризата. „Искахме повече без­въз­мез­дна помощ, а правител­с­т­вото пред­лагаха кредити. Кредитите вър­шат работа на хората, които имат въз­мож­ност да ги обс­луж­ват“, смята  народ­ният пред­с­тавител.

Пред­ложихме ДДС за храни и лекар­с­тва да се намали на 9 % — това щеше да помогне на много хора и бран­шове. Отново не се нап­рави никакво проуч­ване, а беше отх­вър­лено от управ­ляващите с мотиви като този, че „ДДС не се пипа“. Правител­с­т­вото работи ситуационно, адхок. Сега повече от всякога имаме нужда от план за след­ващите месеци“, категоричен е Зар­ков. По думите му, ако мяр­ката „60/40“  не проработи, отговор­ността на правител­с­т­вото ще е много голяма, тъй като това е една от мал­кото без­въз­мез­дни мерки, които трябва да помог­нат на хората да запазят работата си.

За съжаление не беше дос­татъчно пол­зот­ворно заседанието на прав­ната комисия днес, много разумни пред­ложения на БСП бяха отх­вър­лени по отношение на закона за здравето. Законоп­роек­тът не е на висотата, на това, което зас­лужават граж­даните. Утре ще продъл­жим да се борим за нашите пред­ложения в пленарна зала По думите му по нас­тояване на левицата новата извън­редна епидемиологична обс­тановка няма да може да бъде обявявана еднолично от минис­търа на здравеопаз­ването, а ще бъде решавана от МС, тоест правител­с­т­вото ще поеме цялата отговор­ност. Зар­ков отбеляза, че към новия закон трябва да се под­ходи мак­симално отговорно. „За съжаление, критериите остават недос­татъчно изяс­нени, остават варианти за злоупот­реби. Ние като опозиция ще следим това да не се случва“, заяви той.

Крум Зар­ков припомни още, че времен­ната комисия, пред­ложена от левицата, трябва да следи хар­ченето на пуб­лич­ния ресурс за бор­бата с КОВИД-19, като съб­людава правилата, по които се раз­п­ределят сред­с­т­вата, да се види какво правят с парите тези, които ги получават и нак­рая – да се нап­рави обоб­щен док­лад с ефек­тив­ността на тези сред­с­тва.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...