Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) За влизане в Софийския университет ще се държат само 3 изпита - биология, химия и математика

За влизане в Софийския университет ще се държат само 3 изпита - биология, химия и математика

За влизане в Софийския университет ще се държат само 3 изпита - биология, химия и математика

Висшето училище ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми

Академич­ният съвет на Софийс­кия универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“ одобри промени в Правил­ника за приемане на студенти за учеб­ната 2020/2021 г., съоб­щиха от универ­ситета. От тях става ясно, че вис­шето училище ще приз­нава оцен­ките от дър­жавен зрелос­тен изпит като кон­кур­сни за кан­дидат­с­т­ване в 116 от общо 118 бакалавър­ски прог­рами, комен­тира Епицентър.бг.

Софийс­кият универ­ситет ще проведе кандидат-студентски изпити само по биология и химия за специал­нос­тите “Медицина“ и “Фар­мация“ и по математика ІІ за специал­нос­тите във Факул­тета по математика и инфор­матика, Физичес­кия факул­тет и Стопан­с­кия факул­тет. С оцен­ките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кан­дидат­с­т­ват и за специал­ности в Биологичес­кия факул­тет, Факул­тета по химия и фар­мация и Физичес­кия факул­тет. Кан­дидат­с­т­ването в специал­ност “Право“ ще се осъщес­т­вява с оцен­ката от дър­жав­ния зрелос­тен изпит по бъл­гар­ски език и литература и общия успех от дип­ломата за средно образование. Кан­дидат­с­туден­т­с­ките изпитите ще се проведат — на 14 юни 2020 г. — химия – от 9.00 часа, на 20 юни 2020 г — биология – от 9.00 часа, на 21 юни 2020 г. — математика II – от 9.00 часа. Кандидат-студентите, които до този момент не са подали заяв­ления за явяване на изпит, могат да се регис­т­рират в срок до 10 юни 2020 г. един­с­т­вено чрез елек­т­ронизирана сис­тема. Подалите заяв­ления за отменени кандидат-студентски изпити ще бъдат обез­щетени чрез елек­т­ронно генерирани поименни ваучери с левовата рав­нос­той­ност на зап­латената такса. Елек­т­рон­ните ваучери могат да се изпол­з­ват като сред­с­тво за зап­лащане на такси за подаване на заяв­ления за явяване на кандидат-студентски изпит или за подаване на документи в елек­т­ронизираната сис­тема. Сред­с­т­вата от неиз­пол­з­ваните елек­т­ронни ваучери ще бъдат въз­с­тановени след края на кам­панията. Кандидат-студентите се регис­т­рират за класиране в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. чрез елек­т­ронизираната сис­тема на Универ­ситета.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие