Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Медик: Нужна е кампания, която да успокои хората

Медик: Нужна е кампания, която да успокои хората

Медик: Нужна е кампания, която да успокои хората

Диаг­нос­тицирането и лечението на други много тежки заболявания беше отложено вслед­с­т­вие на всич­ката тази истерия, която нас­тъпи и това тепърва ще се отрази, категоричен е д-р Емануил Най­денов

Истината е, че има много неиз­вес­тни около този вирус. Все повече сведения идват в под­к­репа на това, че това нещо е сред нас от неиз­вес­тно дълго време. Трудно може да се докаже кой от нас се е срещал или не с този вирус, тъй като явно антителата не са задъл­жителен феномен след подобна среща.“ Този комен­тар нап­рави в предаването “Преди всички“ по прог­рама “Хоризонт“ на БНР д-р Емануил Най­денов, нев­рохирург от универ­ситет­с­ката бол­ница “Св. Иван Рил­ски“.

За раз­лика от големите столични бол­ници, които не са ограничавали своята дей­ност, в страната масово хората са отлагали до животозас­т­рашаващи стадии своята диаг­нос­тика и лечение, под­черта д-р Най­денов.

Нещата са много противоречиви. Освен вирус­ните заболявания, има и много други заболявания, от които човек понякога и умира. Това, което ме притес­нява като професионалист е, че много други животозас­т­рашаващи заболявания – тях­ното диаг­нос­тициране и лечение беше отложено вслед­с­т­вие на всич­ката тази истерия, която нас­тъпи и това тепърва ще се отрази. Защото жер­т­вите от подобно вирусно заболяване могат да бъдат дирек­тни, могат да бъдат и индирек­тни,“ комен­тира той.

Това, което в момента се лан­сира, че е обх­ванало света като епидемия, всъщ­ност ние не сме изпъл­нили по никакъв начин критериите за епидемия като брой заболели, поне такива, които можем да докажем. Бих казал, че е една тренировка за това, което може да се случи наис­тина с някой потен­циално опасен инфек­циозен агент. В момента имаме въз­мож­ност в условията на тренировка да се под­гот­вим за истин­ски бой“, изтъкна нев­рохирур­гът.

“За момента дан­ните, които все повече излизат: че наис­тина смър­т­ността на общия фон заразени (защото за съжаление се спекулира с думата „заболели“ – повечето от тези хора изобщо не раз­бират, че носят тази вирус), смър­т­ността корес­пон­дира с тази на стан­дар­тна грипна инфек­ция. Не дай си Боже след време наис­тина да има инфек­циозен агент, който да обх­ване в пан­демичен аспект с висока смър­т­ност населението, да не се получи ефек­тът на „лъж­ливото овчарче,“ обясни д-р Най­денов.

Тази истерична криза, която заля целия свят, е крайно време вече да си отива. В момента е необ­ходимо от страна на специалис­тите и медиите да се проведе кам­пания, която да успокои хората, смята д-р Най­денов.

Да им каже, че този вирусен агент и неговите съб­ратя са били с човечес­т­вото и в животин­с­кия свят като цяло от много, много дълги векове и те няма да си отидат. Просто трябва да се научим да живеем с тях,“ смята той.

Този вирус е опасен за тези хора, които са в рис­кови кон­тин­генти. Наис­тина смър­т­ността при тях е висока. Трябва да се научим кои са рис­ковите кон­тин­генти и кои са наис­тина ефек­тив­ните мерки за справянето с подобен тип, ако въз­никне, епидемия, тъй като явно блокирането на дър­жавата не е от тях. Доста от мер­ките, които се нап­равиха, показаха, че са били с нулев ефект,“ категоричен е д-р Най­денов.

СЗО и много други авторитети имат вина за това, тъй като всичко се учеше в хода на раз­витие на нещата. Не може да се изказва човек абсолютно за нещо, в което не е сигурен и не трябва да се изказва. В медицината абсолютна е само глупостта. Всичко друго сме раз­б­рали, че е въп­рос на доказател­с­тва. Докато тези доказател­с­тва не излязат, никой не може да каже нищо със сигур­ност. За момента циф­рите, които все повече се появяват, показ­ват, че нещата по-скоро вър­вят към една стан­дар­тна въздушно-капкова инфек­ция със съот­вет­ните рис­кови кон­тин­генти“, допълни д-р Емануил Най­денов.

Поуката от тази криза е, че всеки специалист трябва да си знае работата, изтъкна още нев­рохирур­гът. „Да има ядро от специалисти в съот­вет­ната област, която да със­тав­лява някакъв щаб, оперативен, който да взема адек­ватни решения.“

Според д-р Най­денов това, което срещата ни с коронавируса е показала е, че гръб­накът на здрав­ната ни сис­тема са големите дър­жавни лечебни заведения и съз­даденият през годините дис­баланс сега е проличал в голяма степен.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие