БАС подкрепя БСП за антикризисните идеи, двете организации продължават сътрудничеството си

Управител­ният съвет на Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз под­к­репя мер­ките, свър­зани със защита на здравето на граж­даните на Бъл­гария, както и това, че Пар­ламен­тар­ната група на БСП за Бъл­гария под­к­репи заедно с останалите народни пред­с­тавители от 44 НС въвеж­дането на извън­редно положение на 13 март 2020 г. Същев­ременно ние смятаме, че пред­п­риетите от правител­с­т­вото и управ­ляващото мнозин­с­тво мерки, насочени към преодоляване пос­ледиците от кризата, породена от коронавирус­ната инфек­ция, не бяха положителни. Нещо повече, социал­ните проб­леми се задъл­бочиха във връзка с ряз­кото нарас­т­ване на без­работицата, здрав­ната сис­тема едва издържа в тези условия, което налага отмяната на пороч­ния здравен модел, въведен от 38 НС през януари 1999 г. УС на БАС се солидаризира с дейс­т­вията на ПГ на БСП за Бъл­гария по отношение на пред­ложените решения за справяне с всеоб­щата криза преди и по време на извън­ред­ното положение. Като организация, която отс­тоява идеите за неп­римирима борба срещу бъл­гар­с­ките и глобал­ните прояв­ления на фашизма, ние препоръч­ваме на народ­ните пред­с­тавители от левицата да бъдат по-категорични при защитата на историчес­ката истина за бор­бата против фашизма, за недопус­кане раз­п­рос­т­ранението на неофашис­тки идеи в Бъл­гария. С оглед очер­таващото се глобално нас­тъп­ление на фашизма е необ­ходимо сът­руд­ничес­т­вото между Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и Бъл­гар­с­кия антифашис­тки съюз да продължи. УС на БАС оценява високо помощта на ръковод­с­т­вото на БСП за осъщес­т­вяване на антифашис­т­ката дей­ност на територията на Репуб­лика Бъл­гария. Считаме, че друж­бата между двете организации ще продължи и занап­ред върху основата на другар­с­т­вото, солидар­ността и общите цели за по-справедливо и хуманно общес­тво. Цен­т­рал­ното ръковод­с­тво на БАС намира, че е налице тен­ден­циозна кам­пания, насочена към дис­к­редитиране пар­ламен­тар­ната дей­ност на левицата и решително се противопос­тавя на тази кам­пания, коор­динирана от водещи бъл­гар­ски медии. Оценяваме високо ролята на Бъл­гар­с­ката свободна телевизия за отс­тояване на свободата на словото, за защита цен­нос­тите на демок­рацията, социал­ната справед­ливост и антифашизма. Благодарни сме на жур­налис­тите от БСТВ за антифашис­т­ката пропаганда и съдейс­т­вието, което оказ­ват на БАС в бор­бата срещу проявите на неофашизъм и неонацизъм. Под­к­репяме усилията на ръковод­с­т­вото на медията за ней­ното укреп­ване и раз­витие като трибуна на лявата идея и антифашизма.