Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Предлагаме държавно предприятие за изкупуване на земеделска продукция

Корнелия Нинова: Предлагаме държавно предприятие за изкупуване на земеделска продукция

Корнелия Нинова: Предлагаме държавно предприятие за изкупуване на земеделска продукция

Имаме план за социална държава, подчерта лидерката на социалистите

Имаме ясен план как да се дейс­тва в сегаш­ната ситуация и той е точно обрат­ното на това, което се случва. Правител­с­т­вото реагира на парче, на приципа „проба-грешка“, включително и днес с казуса за ДДС. Реагира според това – дали се задава протес­тен потен­циал в някой сек­тор и се насочва натам. Така не може да се управ­лява дър­жавата, особено в криза“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред БНТ.

Тя отк­рои елемен­тите, които трябва да съдържа един ясен план за справянето с кризата: “Първо, професионалис­тите, а не калин­ките в минис­тер­с­т­вата, да се съберат и да се нап­рави анализ на икономиката и на бюджета. Не е нор­мално бъл­гар­с­кото правител­с­тво да прог­нозира минус 3% на БВП и да пок­рива този дефицит с 10 млрд. заем, а ЕК да казва, че ще има 10% отрицателен ръст. Второто – да се установят тези ключови сек­тори, които тег­лят икономиката и където има най-много работ­ници и служители и да се нап­рави дър­жавен план за инвес­тиции и под­помагане на тези сек­тори – те ще изтег­лят съпът­с­т­ващите сек­тори.“ Според Нинова трябва също така пълен анализ на засег­натите групи – без­работ­ните, хора без платен отпуск, самоосигуряващите се, младите семейс­тва с деца, пен­сионерите – и осугиряването на без­въз­мез­дна помощ за тях. „Това не са пари, хвър­лени от хеликоп­тера – това е инвес­тиция в човека“, категорична бе тя.

По думите на лидера на БСП хората в най-голяма нужда все още не са получили никаква под­к­репа от дър­жавата — мяр­ката „60/40“ се изпол­зва в момента от 1% от потен­циал­ните бенефициенти, а без­въз­мез­д­ната помощ за хората в неп­латен отпуск и самоосигуряващите се все още не е стиг­нала до тях. „Дори медиците не са получили онези 1000 лв., които тряб­ваше да получат. Земедел­с­ките произ­водители, на които им беше обещано да им се изкупи продук­цията и да им се осигури дос­тъп до тър­гов­с­ките вериги, останаха излъгани“, продължи Нинова. Според нея земеделието е ключов сек­тор и кризата е показала колко е важно един народ сам да си осигурява прех­раната. Тя припомни, че БСП е пред­ложила 30 млн. без­въз­мез­дна помощ, която да се насочи към бъл­гар­ски плодове и зелен­чуци, месо и мляко. „Тъй като сега е актуална темата за дър­жав­ните пред­п­риятия, бихме искали да се обсъди една наша идея от 2016 г. за дър­жавно пред­п­риятие за изкупуване на земедел­ска продук­ция. В момента произ­водителите продават продук­цията си евтино на прекуп­вачи, а на пот­ребителите се продава на много по-висока цена– и произ­водителят губи, и пот­ребителят губи, печелят прекуп­вачите“, каза още Кор­нелия Нинова.

Според нея казусът с ДДС е показал как работи правител­с­т­вото – хаотично, непос­ледователно, без сигур­ност. „В тази криза икономиката има нужда от прог­нозируемост, а хората – от сигур­ност. Управ­ляващите правят точно обрат­ното – никаква сигур­ност за хората, никаква пер­с­пек­тива за биз­неса“, смята Нинова. По ней­ните думи сблъсъкът вътре в управ­ляващата коалиция по този въп­рос, финан­совият минис­тър да плаши с вдигане на другите данъците по време криза, без­п­рецеден­т­ното отсъс­т­вие на пред­седател на бюджет­ната комисия от заседанието на комисията — всичко това показва колко са обър­кани управ­ляващите и колко не дават гаран­ции за сигур­ност.

Ние пред­лагаме въз­с­тановяване на икономиката и грижа за хората. 9% ДДС върху храни и лекар­с­тва – това ще обх­ване и рес­торан­тьор­с­кия бранш. Пред­ложението на управ­ляващите за намелена ставка на ДДС не е добре нап­равено – включва кетъринг, който извър­ш­ват и големите тър­гов­ски вериги, а изк­лючва мал­ките кафенета“, каза още Нинова.

Тя комен­тира казуса с Бож­ков така: „Премиерът многок­ратно е заявявал, че той носи отговор­ност за всичко, което се случва в дър­жавата. Ако той не е знаел за това, то това значи, че не си е на мяс­тото – че е пос­тавен там и някой друг управ­лява тези процеси. Ако е знаел и не е реагирал — значи е съучас­т­ник. От тази корес­пон­ден­ция раз­бираме, че дър­жавата се управ­лява не с решения на правител­с­т­вото, а като минис­търът на финан­сите дава „ценни указания“ на девойки. Искаме отговори – защо дър­жавата се управ­лява по този начин, как може един биз­нес­мен със записка да поема ангажимент към друг биз­нес­мен да му помага в абсолютно независим дър­жавен орган. Всичко това е ярък пример на паралелна дър­жава и на зад­кулисие. Когато Борисов прех­върля управ­лението на зад­кулисието, дър­жав­ността се раз­пада.“

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...