„За Буквите” на УниБИТ четеше София за 24 май

„За Буквите” на УниБИТ четеше София за 24 май

Кирилометодиевият вес­т­ник „За бук­вите — О пис­менеь“ украсява памет­ника на Светите братя Методий и Кирил пред Национал­ната биб­лиотека.

Брой от праз­нич­ното издание на УниБИТ дър­жат в ръцете си пър­вите хора в дър­жавата и всички, които уважиха най-българския събор в нозете на Солун­с­ките братя.

Подариха им го студенти от УниБИТ, които първи зас­танаха пред памет­ника в ран­ната утрин – още в 9.15 ч.

Спон­танно сфор­мирана делегация на УниБИТ, водена от рек­тора проф. д.н. Ирена Петева и пред­седателя на Общото съб­рание на вис­шето училище проф. д.ик.н. Стоян Ден­чев, под­несе цветя на памет­ника на свети свети Методий и Кирил.

Те подариха на всеки, който праз­нува на това място праз­ника на бук­вите, екзем­п­ляр от специал­ния брой на емб­лематич­ното издание.

Той е пос­ветен на 70-годишнината на универ­ситета на хората, които са отдадени на книгите, на биб­лиотеките, на читалищата, на архивите, на кул­тур­ното нас­лед­с­тво, на инфор­мацион­ните тех­нологии и национал­ната сигур­ност – професии, които не са само атрак­тивни и модерни, а без тях няма нация, няма бъдеще.

За нас е чест и отговор­ност да бъдем тук с вес­т­ника, вдъх­новен от Кирилометодиевото дело, на най-светлия праз­ник – един от най-хубавите, свър­зан с духов­ността, с нашата национална иден­тич­ност, защото ние сме най-българският универ­ситет, каза проф. Ден­чев!

Да бъдем здрави, одухот­ворени и удов­лет­ворени, пожела проф. Петева!

Вес­т­ник „За бук­вите – О пис­менехь“ дър­жаха в ръцете си президен­тът Румен Радев, кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, народ­ният пред­с­тавител Кор­нелия Нинова, вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, заместник-кметът на столична община доц. Тодор Чобанов, духов­ници и много деца.

Д-р Евелина Здрав­кова