Фалшиви имейли от името на „Български пощи“ обещават награди срещу лични данни

Фалшиви имейли от името на „Български пощи“ обещават награди срещу лични данни

Фал­шиви съоб­щения от името и с логото на “Бъл­гар­ски пощи“ се раз­п­ращат на получатели с обещанието за наг­ради, съоб­щиха от пощите. “Наг­радата“ е мобилен телефон, като за целта трябва да се пот­върди учас­тие, предос­тавяйки лични данни (елек­т­ронен адрес, данни от дебитна или кредитна карти и др.) и да зап­лати такса. В други случаи в съоб­щението се уведомява, че клиен­тът има пратка и трябва да зап­лати определена сума за ней­ното получаване, като е необ­ходимо да предос­тави данни от бан­кова карта и др.

От “Бъл­гар­ски пощи“ ЕАД заявяват, че не изп­ращат тези съоб­щения, не провежда анкети или игри, не раз­дава наг­ради, не изис­ква по имейл зап­лащане на такси за дос­тавка и при никакви поводи не изис­ква лични данни от дебитна или кредитна карта за дос­тав­ката. Те предуп­редиха, че имейли, които не носят официал­ния адрес и не произ­хож­дат от домейна на дружес­т­вото, не следва да се приемат за дос­товерни. Том­боли и игри, които не са обявени на официал­ната страница на дружес­т­вото, не същес­т­вуват, добавиха още пощите.