КПКОНПИ работела усилено, но пропуснала няколко апартамента

КПКОНПИ работела усилено, но пропуснала няколко апартамента

Увеличава се работата на КПКОНПИ (Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво), става ясно от раз­г­леж­дания от депутатите док­лад за дей­ността на комисията за миналата година. Раз­г­ледани са с 27 преписки повече в срав­нение с 2018 г. Над 9900 лица са проверени. Ръс­тът на проверените е с близо 900, съобщи Нюз.бг. Справянето с коруп­цията не е работа само на една комисия, тя минава и през пленарна зала, предуп­реди пред­седателят на комисията Сотир Цацаров. Работело се с остарял Наказателен кодекс. Освен че лип­с­вал апар­тамен­тът на пред­шес­т­веника му Пламен Геор­гиев, в док­лада лип­с­вали апар­тамен­тите на чер­вени депутати. Нека да бъдем обек­тивни, отчет­ният док­лад не е вес­т­ник, обясни Цацаров, цитиран от Епицентър.бг. Пред депутатите пред­седателят на антикоруп­цион­ния орган обясни още, че раз­ков­ничето за борба с коруп­цията не е проек­тът на закон за противодейс­т­вието на това явление, пред­лаган от социалис­тите. В този вид, ако законът бъде променен така, както се нас­тоява от пар­ламен­тар­ната опозиция, той пак няма да работи, обясни той. Нямало да има промяна в работата на комисията ако пред­седателят се наз­начава от президента.

Пох­вали за работата на комисията дой­доха от ГЕРБ. КПКОНПИ работи сериозно, все повече кран­чета се зат­варят, заяви Спас Гър­нев­ски. Той отчете, че за две години след приемане на закона за борба с коруп­цията в арес­тите са най-големите олигарси.