Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Не е прецедент членовете на НС на партията да гласуват дистанционно

БСП: Не е прецедент членовете на НС на партията да гласуват дистанционно

В съоб­щение на прес­цен­търа на БСП се казва: „В пос­лед­ните дни, пуб­лични говорители, включително членове на НС на БСП, внушават, че ръковод­с­т­вото на пар­тията нарушава Устава й, като пред­лага неп­рисъс­т­вено, на под­пис, решение за възоб­новяване на временно спряната отчетно-изборна кам­пания и пряк избор на пред­седател, съоб­щават от “Позитано“ 20.

Изразяват се становища, че се съз­дава опасен прецедент и че за пръв път членовете на НС изразяват позицията си дис­тан­ционно — по елек­т­ронен път или с под­пис на място.

Това не отговаря на истината.

Вземане на решение на НС “на под­пис“ е наложена и утвър­дена прак­тика от предишни ръковод­с­тва, при това без да е имало обявена извън­редна ситуация и ограничителни мерки за масови мероп­риятия.

Такива решения са взимани през 2012 г., през 2014 г. и 2015 г. Никой от членовете на НС и Кон­т­рол­ната комисия тогава не е оспор­вал тези решения като противоус­тавни и издиг­натите от тях кан­дидати за кметове са били законно регис­т­рирани за мес­т­ните избори. Нап­равените изказ­вания и то от хора, заемали ръководни пос­тове по онова време и приемали решения “на под­пис“, без да се е налагало поради епидемична криза, показ­ват тен­ден­циозно отношение към решението на сегаш­ното ръковод­с­тво да довърши отчетно-изборната кам­пания в пар­тията и да проведе пряк избор на пред­седател”.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...