Д-р Кунчев: Маските ще останат задължителни много дълго време

Д-р Кунчев: Маските ще останат задължителни много дълго време

Задъл­жител­ното носене на маски ще остане за много дълго време, предуп­реди глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. д-р Ангел Кун­чев по време на брифинга на Оператив­ния щаб. Можем да освободим много мерки в кратък период от време, но основ­ните, които засягат дей­ността на всеки човек като носене на маски, честа дезин­фек­ция и лична хигиена, особено в зак­рити помещения, ще останат за дълго, предуп­реди доц. Кун­чев. На въп­рос кога ще бъде дадена препоръка за отваряне на час­т­ните учебни цен­т­рове, Кун­чев отговори, че това се обсъжда сериозно. Знаете, че списъкът на заб­ранените дей­ности не е дълъг. Все още тази е една от тях. Много е вероятно с началото на юни да има такива промени. И допълни, че се обсъжда и по-сериозна реор­ганизация, включително и на работата на Щаба и на начина на пред­с­тавяне на инфор­мацията, тъй като е очевидно, че тен­ден­цията наис­тина вече е стабилна към намаляване на заразените. Доц. Кун­чев обясни още, че вероятно ще бъде пред­ложено премах­ване на 14-дневната каран­тина при влизане на чужди граж­дани в Бъл­гария. Така РЗИ няма да са тол­кова много по границите, а на своите територии и ще следят за въз­ник­ване на огнища. Запитан за лет­ните почивки и къпането в морето, доц. Кун­чев каза, че вирусът не се предава през мор­с­ката вода, комен­тира „Нова телевизия”.