Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крум Зарков: При ГЕРБ институциите са пропити от корупция

Крум Зарков: При ГЕРБ институциите са пропити от корупция

Крум Зарков: При ГЕРБ институциите са пропити от корупция

Българите имат право да имат нормална държава. Далече сме обаче от нея, отбеляза социалистът

Двама висши полицаи са задър­жани за въз­можно най-тежки прес­тъп­ления. Трябва да видим докъде ще стигне това дело и трябва много внимателно да се изс­ледва как е въз­можно, ако те бъдат приз­нати за виновни, в продъл­жение на години да са били на най-високите нива в тази сис­тема“. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков пред БНТ. „Истината е, че прак­тически всички инс­титуции в Бъл­гария са пропити от подобни феномени“, добави той. Зар­ков обърна внимание, че има арес­тувани, но все още няма осъдени. По неговите думи много акции по задър­жания и арести са катас­т­рофирали в съда.

Някои хора се опит­ват вече три години и половина да ни обяс­няват, че всичко е наред в дър­жавата – има вър­ховен­с­тво на закона, служ­бите работят. Реал­ността обаче всеки ден ни показва обрат­ното. Пос­тавени сме в абсолютно нетър­пимата вече ситуация – да виж­даме какво се случва и да ни обяс­няват точно обрат­ното“, комен­тира Крум Зар­ков. Според него Бъл­гария е станала синоним на коруп­ция не само в чуж­бина, но и по начина, по който бъл­гар­с­ките граж­дани гледат на соб­с­т­вената си дър­жава.

Зар­ков припомни док­лада на глав­ния прокурор, според който прокуратурата завър­шва 97.5% от делата си с осъдителни присъди. „Въп­реки това хората живеят с усещането, че не се въз­дава дос­татъчно справед­ливост. Защо е този парадокс? Защото тези 2.5%, които се измък­ват, са именно скан­далите, за които всеки ден се говори по телевизията. Това са именно сил­ните на деня, именно богатите и тези на високи позиции. Пред­седателят на Комисията за борба с коруп­цията в пар­ламента нап­ример счете за ненужно неговата комисия да се занимава със сиг­налите с хазарта, твър­дение за даване на многомилионни под­купи и липса на пари в дър­жав­ната хазна“, каза още социалис­тът.

По думите на Зар­ков нито един от големите скан­дали в Бъл­гария не може да бъде раз­п­летен, защото там, където се хваща възелът, е на върха на дър­жавата. „Докато има такова правител­с­тво и такова управ­ление, в страната ни ще има коруп­ция, а скан­далите ще се замитат един след друг“, смята социалис­тът.

Крум Зар­ков съобщи, че в след­ващите сед­мици БСП ще внесе в пар­ламента искания за две анкетни комисии – една да провери обс­тоятел­с­т­вата около изкупуването от страна на дър­жавата акции в час­тна банка и друга, която да раз­с­ледва случая с несъбираемостта на огромни сред­с­тва от хазарта. „Когато лип­с­ват 700 млн. лв. съб­рани такси от хазарта– кой ще влезе в зат­вора ще се реши от прокуратурата и съда. Но кой ще си подаде остав­ката се решава в пар­ламента. Защото самият факт, че ги няма тези пари, означава провал в събираемостта и има минис­тър, който носи отговор­ността за това. Когато финан­совият минис­тър откаже да носи отговор­ност, тя се поема солидарно от Минис­тер­с­кия съвет“, продължи заместник-председателят на пар­ламен­тар­ната група на левицата. По неговите думи начинът, по който си тръгне едно провалило се правител­с­тво, е много важен за това как ще работят след­ващите.

Бъл­гария може и бъл­гарите имат право да имат нор­мална дър­жава. Далече сме обаче от нея“, завърши Крум Зар­ков.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...