Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бойко Борисов се крие от парламентарен контрол, алармираха от БСП

Бойко Борисов се крие от парламентарен контрол, алармираха от БСП

Бойко Борисов се крие от парламентарен контрол, алармираха от БСП

99% от въпросите към премиера са отклонявани без логика от председателката на Народното събрание, заяви проф. Румен Гечев

Депутатът от БСП проф. Румен Гечев изрази въз­мущението си от факта, че ГЕРБ в лицето на пар­ламен­тар­ната пред­седателка Цвета Караян­чева крие премиера Бойко Борисов от пар­ламен­тарен кон­т­рол. Във Фейс­бук той написа: „С писмо до мен 05406-699 пред­седателят на НС г-жа Караян­чева, ме уведомява, че отк­лонява въп­роса ми за пар­ламен­тарен кон­т­рол към Минис­тър– пред­седателя г-н Борисов. Прак­тически, г-жа Караян­чева спира и отх­върля над 99% от въп­росите към него под един или друг пред­лог, по традиция противоречащ на здравата логика.

Въп­росът ми беше дали пред­с­тавителят на ДАНС в Дър­жав­ната комисия по хазарта за пос­лед­ните пет години е док­лад­вал устно или пис­мено на Пред­седателя на ДАНС за проб­леми в хазар­т­ния сек­тор. И съот­ветно, дали Пред­седателят на ДАНС е инфор­мирал г-н Борисов на тази тема, кога, под каква форма, какви мерки са взети. Защото излиза, че с прякото учас­тие на ДАНС, под тех­ния “пог­лед“ 700 милиона лева дър­жавна пара е отишла в джобовете на час­тни лици — хазар­тни играчи и очевидно прик­риващи ги влас­тимащи.

Явно някои хора много се страхуват да бъде разис­к­ван този въп­рос пуб­лично, пред НС и пред бъл­гар­с­ките граж­дани. Но.…въпросите остават и на тях ще трябва да се отговаря не само пред НС, но и пред други инс­титуции и то скоро. Чек­ме­джетата вече проговориха”, пише проф. Румен Гечев.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие