Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата даде под съд бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи

Прокуратурата даде под съд бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи

Прокуратурата даде под съд бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи

Софийска град­ска прокуратура е внесла за раз­г­леж­дане в съда обвинителен акт срещу Панайот Рейзи, Златка Мусева, Елена Димит­рова, Христо Хрис­тов и Вен­цис­лав Пет­ров за извър­шено от тях прес­тъп­ление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, вр. чл. 26 от Наказател­ния кодекс. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Апелативна прокуратура — София.

Досъдеб­ното произ­вод­с­тво е било образувано от Окръжна прокуратура – Велико Тър­ново, след подаден сиг­нал от тър­гов­ско дружес­тво „Строй 2014ЕООД. Пос­тъпили данни, че през периода 2014 г. — 2017 г. длъж­нос­тни лица от админис­т­рацията на Община Созопол нарушили служеб­ните си задъл­жения, като допус­нали извър­ш­ване на бан­кови преводи в полза на лицето С.Г. По този начин се целяло набавяне за себе си и за другиго имотна облага. Извър­шените от тях деяния са били квалифицирани по чл. 282 от НК – прес­тъп­ление по служба, от което би могло да нас­тъпят немаловажни пос­ледици за Община Созопол.

След прик­лючено досъдебно произ­вод­с­тво обвиняемите са предадени на съд за длъж­нос­тно прис­вояване на сумата от 2 140 156,07 лева, соб­с­т­веност на Община Созопол.

Прес­тъп­ните деяния били извър­шени чрез въз­лагане на строително-монтажни и строително-ремонтни дей­ности на раз­лични тър­гов­ски дружес­тва. Въп­рос­ните фирми били соб­с­т­веност на социално слаби лица.

Схемата била след­ната: дирек­тор на дирек­ция „Тех­ническа“ в общината – обвиняемият Хрис­тов, инициирал необ­ходимостта от строително-монтажни работи. Те включ­вали почис­т­ване на дерета, полагане на чакъл, ремонт на улици, както и премах­ване на пос­лед­с­т­вията от навод­ненията през 2014 г. За извър­ш­ването им били сключ­вани договори. Всички документи, издадени по тях за въп­рос­ните СМР, били неис­тин­ски. Те били със­тавени от касиера на Община Созопол – обвиняемата Елена Димит­рова, но не били под­писани от лицата, пред­с­тав­ляващи соб­с­т­вениците на фир­мите, извър­шили строително-монтажните работи.

През инк­риминирания период обвиняемите заемали след­ните длъж­ности: Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол, отс­т­ранен от длъж­ност на 16 април 2019 г., Христо Хрис­тов – дирек­тор на дирек­ция „Тех­ническа“ в Община Созопол, Златка Мусева – главен счетоводител в Община Созопол, Елена Димит­рова – касиер в Община Созопол и Вен­цис­лав Пет­ров – соб­с­т­веник на четири фирми. На всички обвиняеми е наложена мярка за неот­к­лонение „под­писка“.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие