Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Защо НСО охранява денонощно Ахмед Доган

Защо НСО охранява денонощно Ахмед Доган

Защо НСО охранява денонощно Ахмед Доган

Българските служби са добре информирани откъде идват заплахите за почетния председател на ДПС

Дър­жав­ният глава Румен Радев поиска да бъде свалена охраната от НСО на Ахмед Доган. Не обясни защо. Нито дали е запоз­нат с мотивите, с които лидерът на ДПС от години е пос­тавен под неп­рекъс­натия Биг Брадър на бъл­гар­с­ките служби.

Охраната на почет­ния пред­седател на ДПС д-р Ахмед Доган се осъщес­т­вява от бъл­гар­с­ката НСО от 2009 година. Това става на основание решение на Комисията по чл. 23 от ЗНСО, със­тояща се от начал­ник на НСО, пред­седател на ДАНС и главен сек­ретар на МВР.

Комисията без­с­порно е установила рис­кови зап­лахи както от територията на Бъл­гария, така и такива, въз­ник­нали извън нея по отношение на лидера на ДПС. Става въп­рос за наличие на зас­т­рашеност от чужда дър­жава. Това е наложило необ­ходимостта от денонощна охрана на Доган и към нас­тоящия момент. 

За да вземе това решение Комисията, която е със­тавена само от екс­перти, пред нея са предос­тавени и защитени дос­татъчно доказател­с­тва за високата степен на зас­т­рашеност по отношение на Ахмед Доган.

 

А какви могат да бъдат те?

Да видим фак­тите.

 

На 17 октом­ври 2008 г. Ахмед Емин — начал­ник на кабинета на лидера на ДПС Ахмед Доган, прис­тига в базата на пар­тията в Бояна въоръжен. Никой не го проверява, защото е вът­решен човек. По това време Доган пише док­лад и закъс­нява за срещата си с Емин. Изнер­вен от чакането, вероятно допус­нал, че е раз­к­рит, Емин се гръмва с пис­толета си в един от коридорите на сградата. Раз­с­лед­ването не доказва кой и защо накара Емин да посегне на живота си, но и досега Доган е с категорич­ното убеж­дение, че някой му е пратил най-верния човек да го лик­видира. И този някой не е от Бъл­гария. Въп­росите кой и защо — остават без отговор. Доган приема случилото се като сериозно предуп­реж­дение за сигур­ността си. По това време НСО го охранява като дейс­т­ващ политик. След случ­ката мер­ките около него стават железни.

Месец по-късно Доган получава още вед­нъж зловещ сиг­нал за опас­ност.

В една мразовита утрин на 2008-а, когато джипът му излиза от сградата на ул. “Стар Беловод­ски път“ и тръгва към София, по автомобила е отк­рит автоматичен огън от близ­ката горичка. Три кур­шума от автомат „Калаш­ников“ се забиват в дяс­ната задна врата на джипа, точно до мяс­тото, където седи Доган. Спасява го само, че автомобилът е брониран. 

Стрел­ците изчез­ват в неиз­вес­тна посока и от тях няма следа и до ден днешен. Доган е приб­ран спешно обратно в базата на ДПС. От този момент сградата в Бояна се охранява денонощно от въоръжени гар­дове от НСО.

Решението е взето от Комисията в началото на 2009 г. 

 През фев­руари 2013 година НСО изпусна 

Октай Енимех­медов, който се качи на трибуната на Национална кон­ферен­ция на ДПС

в момент, когато пред­седателят на Движението изнасяше своя док­лад, и опря пис­толет в слепоочието му. Пред цялата зала. И само свет­кавич­ната реак­ция на нас­тоящия пред­седател на ДПС Мус­тафа Карадайъ предот­в­рати натис­кането на спусъка. Да, пис­толетът се оказа газов, но и той може да свърши работа…

На 15 март 2013 г., месец след неус­пеш­ния опит на Октай Енимех­медов да убие Доган с газов пис­толет, в недовър­шен строеж на къща в Бояна е отк­рит автомат „Калаш­ников“ със заличени номера, пълен пъл­нител, заг­лушител и оптичен мер­ник

Строежът се намира на ул. „Владимир Димитров-Майстора“ в Бояна, на 400 метра от сградата на ДПС. Екс­перти от служ­бите са  категорични, че с  това оръжие именно е стреляно по джипа на Доган пет години по-рано. И това раз­с­лед­ване не стига до отговора на въп­роса кой и защо иска да лик­видира Доган.

 

През август 2016 година в тур­ски медии излиза инфор­мация, че почет­ният лидер на ДПС Ахмед Доган е враг на Ердоган, защото депутати на Движението сим­патизирали на Фетул­лах Гюлен, за когото се твърди, че е организирал неус­пеш­ния опит за прев­рат в Тур­ция. 

 На 11 август в дър­жав­ната аген­ция „Анадолу ажансъ” изтичат две изречения, че Анкара гледа ДПС под лупа за връз­ките между организацията на Гюлен и Движението. Второто изречение е, че „антитур­с­ките общи дейс­т­вия на ФЕТО и ДПС са обект на анализ”. 

Ердоган отдавна е обявил Доган за враг, защото

лидерът на ДПС  е основ­ната пречка за прокар­ването на неоос­манизма в Бъл­гария.

 Тур­с­кият президент не може да се примири с факта, че Движението държи кон­т­рола върху бъл­гар­с­ките турци, които са лоялни към бъл­гар­с­ката дър­жава, и неп­рекъс­нато провокира съз­даването на радикални нас­т­роения у нас. Ердоган даде благос­ловията си за “тур­с­ката пар­тия“ “Свобода и дос­тойн­с­тво“ на  Касим Дал, а под­к­репата за нея бе прокар­вана чрез влиянието на тур­с­кото посол­с­тво в Бъл­гария.

Ердоган стои в основата и на прък­ването на печално извес­т­ната пар­тия на Лютви Мес­тан ДОСТ.  Пуб­лич­ното изгон­ване на Мес­тан от ДПС беше категорич­ният знак, който Доган даде, че няма да поз­воли тур­с­ките интереси да влияят върху бъл­гар­с­ката политика. 

Бъл­гар­с­ките служби са добре инфор­мирани какво означава всичко това и как то се отразява върху сигур­ността на Доган. И затова не се снема желяз­ната охрана около него. Доган живее в клетка, в която на всеки 2 метра около него се върти въоръжен гард. И това не го е поис­кал той.

Президен­тът Радев трябва да е инфор­миран за всичко това. 

Когато дър­жав­ният глава нас­тоява охраната на лидера на една политическа пар­тия у нас да бъде свалена, той трябва да обясни дали служ­бите са свалили от него степента на зас­т­рашеност или не.

Против­ното означава неком­петен­т­ност или дребно политическо заиг­раване, което обаче обс­лужва чужди интереси. И Радев трябва да държи сметка за това.

Охраната на Доган не е като охраната на г-жа Радева, която, съп­роводена от гар­дове на НСО си купува дрешки от бутиците в София и нарушава правилата на движение.

Срещу Десис­лава Радева няма зап­лахи.

Срещу Цецка Цачева няма зап­лахи.

Срещу Димитър Глав­чев няма зап­лахи.

Но те се пол­з­ват от охрана на НСО.

Защо?

Защото това го пише в закона. Но и Доган по силата на закона и по прецен­ката на служ­бите се охранява.

Президен­тът не поиска да бъде свалена без­с­мис­лената охрана на Цачева, а се вторачи в Доган. За да обс­лужи Христо Иванов.

Има ли нещо неясно?

На пос­лед­ното заседание на Комисията в края на миналата година са били предос­тавени дос­татъчно основателни данни от  служ­бите, вкл. и чужди, за високата степен на вън­шна зас­т­рашеност на почет­ния пред­седател на ДПС д-р Ахмед Доган.

“Невед­нъж съм заявявал, че Бъл­гария ще се превърне в прос­перираща европейска дър­жава, когато укрепим вър­ховен­с­т­вото на правото и отс­тоим правата на бъл­гар­с­ките граж­дани“, заяви вчера Радев.

Да, бъл­гар­ски граж­дани имат право да им бъде осигурена дос­татъчна защита според бъл­гар­с­ките закони. Още повече когато това опира и до национал­ната сигур­ност.

Един дър­жавен глава, обединител на нацията, трябва да мисли за всички граж­дани и да изп­реварва събитията, а не да бъде тях­ното ехо.

Радев би тряб­вало да си дава сметка как неговата позиция отеква в ДПС и сред бъл­гар­с­ките турци, които в зас­т­рашеността на своя лидер виж­дат и соб­с­т­вената си зап­лаха.

Нес­лучайно оттам кънти мъл­чание.

www.epicenter.bg

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...