Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Атанас Семов: Разумните хора протестират срещу властта, казаха: „Така не се прави!”

Проф. Атанас Семов: Разумните хора протестират срещу властта, казаха: „Така не се прави!”

Проф. Атанас Семов: Разумните хора протестират срещу властта, казаха: „Така не се прави!”

Нашата държава е в насипно състояние, смята конституционният съдия

“Имунитетът на президента не пок­рива всички негови сек­ретари, съвет­ници и сът­руд­ници, но смисълът на дър­жав­ността е в това, когато една дър­жавна инс­титуция осъщес­т­вява своите правомощия, тя да знае не само какво не може да прави, но и как не бива да се правят някои неща, които иначе законът поз­волява да се правят“. Това заяви пред БНР кон­с­титуцион­ният съдия проф. Атанас Семов.

“Огром­ната част от разум­ните хора в Бъл­гария показаха много ясно своето раз­биране, че така не се прави“, комен­тира той прокурор­ска акция в сградата на президен­т­с­т­вото и уточни, че не само Кон­с­титуцията не поз­волява това, но и защото смисълът на демок­ратич­ния процес е да има мяра в пред­с­тавата за редно и нередно:.

“Това, което се случва в пос­лед­ните години в Бъл­гария, е пример за загубената мяра за редно и нередно“.

По думите му, когато правосъдието се осъщес­т­вява чрез медийни пуб­ликации, интер­вюта и оценки, има проб­лем, отиващ отвъд кон­с­титуцион­ната мяра:

“Това е проб­лем на нор­мал­ността на пред­с­тавата за дър­жавата като сис­тема от правила. Нашата дър­жава е в насипно със­тояние поради очевид­ния отказ да се осмисли кое е поз­волено и кое не е поз­волено, кое е равна мяра на справед­ливото и обек­тив­ното и кое е злоупот­реба с власт“.

В предаването “Неделя 150“ кон­с­титуцион­ният съдия заяви, че в Кон­с­титуцията няма понятие “обединител на нацията“:

“Президен­тът не е неполитическа фигура. Не знам кой и кога измисли тази пълна глупост наречена обединител на нацията. Подобно понятие в Кон­с­титуцията няма и в прак­тиката на Кон­с­титуцион­ния съд никога не е говорено и анализирано дали президен­тът е обединител на нацията. Кон­с­титуцията казва, че президен­тът — като инс­титуция — олицет­ворява един­с­т­вото на нацията. Той не е и не може да бъде обединител, извън правомощията, в които заради ролята си на балан­сьор, той може да внася мъд­рост и отговор­ност“.

Във връзка с протес­тите с искане за остав­ките на правител­с­т­вото и на глав­ния прокурор, проф. Семов заяви, че общес­т­вото очаква същес­т­вена промяна в дър­жавата, как­вато се случи след 10-и ноем­ври 1989-а година.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...