Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт04082020

Брой 146, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66794 BGN1 GBP = 2.17283 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова към членовете на БСП: Не допускайте порочния модел на управление да превземе партията

Нинова към членовете на БСП: Не допускайте порочния модел на управление да превземе партията

По повод събитията в БСП лидер­ката на пар­тията Кор­нелия Нинова заяви: ”На основание чл. 32, ал. 8 от Устава на БСП72 членове на НС, между които Сер­гей Станишев, Димитър Дъбов, Георги Гер­гов, Кирил Доб­рев, Красимир Янков, Калоян Пар­гов, Весела Лечева, Атанас Мер­джанов, Михаил Миков, Георги Пирин­ски, Драгомир Стой­нев, Валери Жаб­лянов,  свикаха пленум на “Позитано“20 с пър­воначален дневен ред:

1. Приемане на Годишен финан­сов отчет на БСП за 2019 г. Струк­тура, щат и бюджет на НС на БСП.

2. Политическа дек­ларация “За един­с­тво и идейна същ­ност на БСП, за необ­ходимостта от реална управ­лен­ска алтер­натива на ГЕРБ!(тезиси)

3. Промени в със­тава на Цен­т­рална комисия по избор на пред­седател.

4. Обсъж­дане на начина на фор­мулиране на решенията на НС на БСП от 13.06.2020 г. и изпъл­нението им, както и под­готов­ката на “вот на недоверие“ към Правител­с­т­вото.

5. Утвър­ж­даване на списък с пред­седатели и Общин­ски организации на БСП с чис­леност под 150, имащи право на повече от два ман­дата според Устава на пар­тията.

6. Разни.

За заседанието се регис­т­рираха  72 души от 185. Не е съб­ран необ­ходимият кворум от 93 души и заседанието е нелигитимно.  Потър­сена от жур­налисти за комен­тар ще учас­тва ли в заседанието Кор­нелия Нинова заяви: “Намирам се в кабинета си на Позитано. Чакам другарите да съберат кворум, за да се включа в заседанието. Такъв не се събра, но изпол­з­вам случая да заявя: 

Дър­жавата е в инс­титуционална криза. Хората са по улиците на страната в желание за промяна. Да се занимаваме с вътрешно-партийни въп­роси днес е безот­говорно към народа и дър­жавата.

Само преди месец пред­ложих на същите другари всенародна под­писка за вот на недоверие и организиране на протести. Те отх­вър­лиха това пред­ложение и нап­равиха друго– да се със­тои национална кръгла маса с ГЕРБ

Днес свик­ват пленум на Национал­ния съвет без  да имат необ­ходимия кворум. Днес пленум няма. Има сбирка по интереси. Тази сбирка е нелигитимна и не може да взима решение. Показателно е, че на нея е допус­ната да излъчва проп­равител­с­т­вената аген­ция ПИК.

Обръщам се към членовете на пар­тията: недопус­тимо е в такава криза в дър­жавата да се предиз­виква криза в пар­тията с под­мяна на легитим­ните колек­тивни органи на БСП.

Целта е ясна.

Не допус­кайте лич­ните, кор­поративни, обс­луж­ващи модела на управ­ление интереси да прев­земат пар­тията. Днес сме приз­вани да спасяваме Бъл­гария от този модел на управ­ление. Знам, че сте поч­тени хора, отдадени на каузата.

Бъдете здрави, силни и мъдри, бъдете сред хората, бъдете тех­ният глас”, заяви лидер­ката на пар­тията.

България

Икономика

Култура

Спорт

Павел Върба раз­к­ритикува играчите си след загубата

Треньорът на шам­пиона Лудогорец Павел Върба раз­к­ритикува фут­болис­тите си след загубата от Локомотив (Пд). В същото време 56-годишният чешки …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Ожънати са 4,5 милиона тона пшеница от 97 % от площите

Ожънати са 4,5 милиона тона пшеница от 97 % от площите

Компенсации за напълно пропаднали площи ще се отпускат за 120 000 дка

В края на жът­вата в хам­барите са приб­рани 4,5 млн. тона пшеница, като д…

Прочети още:

Loading...