Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите преместват събора на Бузлуджа пред Министерски съвет

Социалистите преместват събора на Бузлуджа пред Министерски съвет

Партията е единна и не съществува разделението, което се внушава публично

“Протес­тите са справед­ливи и очак­вани. Израз са на отдавна тлеещо нап­режение в общес­т­вото по много важни въп­роси. Исканията са най-различни — за работа, чиста природа, справед­ливо правосъдие… Това са все проб­леми, които години наред се трупаха в Бъл­гария и е съв­сем естес­т­вено те да придобият такъв вид. Надявам се протес­тите да продъл­жат“. Това каза пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред Евроком.

Според нея всичко това са теми, които обединяват и са над­пар­тийни. “Това, което се случи в президен­т­с­т­вото, е недопус­тимо — грубото нах­луване на въоръжени лица в президен­т­с­ката инс­титуция, погаз­ването на вър­ховен­с­т­вото на закона, пренеб­режение на Кон­с­титуцията. Въп­росите за демок­рацията, за спаз­ването на закон­ността, за дейс­т­вията на инс­титуциите, уважението към Кон­с­титуцията– са важни теми за всеки бъл­гарин и е съв­сем нор­мално това да обединява“, комен­тира Нинова. Тя определи протес­тите не само като под­к­репа за президента Радев, но и като битка за Бъл­гария и битка за справед­ливост.

По повод на заб­раната на властта за провеж­дането на пар­тий­ния събор на Буз­лу­джа Нинова заяви: “Премес­т­ваме събора от Буз­лу­джа пред Минис­тер­с­кия съвет.“

По темата за вота на недоверие Кор­нелия Нинова каза: “Нашият вот на недоверие към правител­с­т­вото е за коруп­ция. Примери могат да се дават без­к­райно за пос­лед­ните години, но по-важен е прин­ципът на вота. ГЕРБ и Обединените пат­риоти вече залагат коруп­ция в законите и по този начин тя вече става ненаказуема. Коруп­цията е заложена и инс­титуционално. Третото, което прави впечат­ление — чув­с­т­вото за без­наказаност. Наг­леден пример за това е случаят с Алепу“. Тя каза още, че  такъв пример може да се даде и с вноса на бок­луците и зак­лючи: “Всичко това олицет­ворява модела на управ­ление — олигар­хия, мафия, биз­нес интереси и управ­ление, което го допуска и съучас­тва– без никаква грижа за хората.“

“Вътре в пар­ламента — този вот на недоверие ще се гледа чисто инс­титуционално, но истин­с­кият вот е вече навън — правител­с­т­вото получава вот на недоверие от хората. Така ние вътре няма да се чув­с­т­ваме сами — на наша страна ще са хилядите протес­тиращи хора, които искат промяна в модела, справед­ливост и грижа за тях“, каза още Кор­нелия Нинова.

“Един­с­т­вената гаран­ция за раз­витие на Бъл­гария и за прос­перитет и грижа за хората е остав­ката на правител­с­т­вото на Борисов. Но не просто, за да се смени пар­тията, която управ­лява — тряб­ват общи усилия за смяна на модела на управ­ление. Няма да е никак лесно — той се е окопал твърде дъл­боко в сис­темите и инс­титуциите на дър­жавата. Затова ни тряб­ват обединени усилия“, категорична е тя.

Кор­нелия Нинова комен­тира и вът­реш­нопар­тий­ните избори: “За съжаление пан­демията беше спряла отчетно-изборната кам­пания на БСП, но сега отново започ­нахме -  в момента провеж­даме кон­ферен­циите. Впечат­лението от тях ми е, че членовете ни са единни и няма такова раз­деление, което се внушава пуб­лично.  В началото на август всички кон­ферен­ции трябва да са прик­лючили, а на 12 сеп­тем­ври е прекият избор за пред­седател“. По ней­ните думи залогът на този вот е Бъл­гария и обясни: “Не става въп­рос само кой ще е пред­седател, а в каква посока ще върви и движи своята политика БСП, а оттам — какво ще се случи с управ­лението на Бъл­гария.“

“Членовете на пар­тията искат прекия избор на пред­седател. Те раз­бират, че това е революционна промяна — дава се въз­мож­ност на народа да избира, а не няколко души на Кон­г­реса да се раз­берат кого да сложат начело“, каза още Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...