Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина генерал Стоян Стоянов

Почина генерал Стоян Стоянов

Почина генерал Стоян Стоянов

На 12 юли т.г. след тежко боледуване ни напусна прек­рас­ният човек и виден общес­т­вен деятел генерал-майор Стоян Стоянов.

Роден на 14 юли 1945 г. в Хас­ково. Закър­мен с родолюбивия бор­чески дух на род­ния край, той изживя богат житейски път. Изявен младежки, пар­тиен и дър­жавен деец. Завър­шва Политех­ничес­кия инс­титут в Ленин­г­рад, след което работи като ръководител на Окръж­ния цен­тър за тех­ническо и научно твор­чес­тво на младежта. След това е начал­ник на Произ­вод­с­т­вения отдел на Завода за металорежещи машини. От 1973 до 1978 е на отговорни длъж­ности в Димит­ров­с­кия комунис­тически младежки съюз – първи сек­ретар на ОК на ДКМС в Хас­ково и сек­ретар на Цен­т­рал­ния комитет на Ком­сомола. От 1978 до 1980 година е сек­ретар, а от 1980 до 1987 година – първи сек­ретар на Окръж­ния комитет на БКП в Хас­ково. От 1981 г. е кандидат-член, а от 1986 година Стоян Стоянов е член на ЦК на БКП, избиран е два пъти за народен пред­с­тавител, носител е на дър­жавни отличия. Има значим личен принос за раз­витието, индус­т­риализацията и реализирането на мащабни социални инициативи в Хас­ков­ска област. От 1987 г. до август 1990 – първи заместник-министър на вът­реш­ните работи. През август 1990 година изпъл­нява длъж­ността вът­решен минис­тър в пър­вото правител­с­тво на Анд­рей Луканов. През 1991 г. излиза в запас като генерал-майор и работи в час­т­ния сек­тор.

Скромен, доб­ронамерен, всес­т­ранно под­гот­вен, той уважаваше хората, с които работеше, рад­ваше се на тях­ната почит и другар­с­тво.

Ще го запом­ним с неговата мъд­рост, човещина, без­корис­тна отдаденост на социалис­тичес­кия идеал, любовта и уважението към семейс­т­вото и приятелите.

От ПК „Един­с­тво” при РС на БСП „Оборище”, от семейс­т­вото, приятелите, колегите и зем­ляците

Пок­лонението ще се извърши на 15 юли (сряда) от 12. 00 часа в Час­тен гробищен парк „Бояна”


Редак­цията на ЗЕМЯ се присъединява към съболез­нованията във връзка с кон­чината на дос­той­ния човек, офицер и общес­т­веник ген. Стоян Стоянов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...