Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МОН предлага онлайн кандидатстване на българи от чужбина в държавни ни университети

МОН предлага онлайн кандидатстване на българи от чужбина в държавни ни университети

МОН предлага онлайн кандидатстване на българи от чужбина в държавни ни университети

Плат­форма, предос­тавяща въз­мож­ност за онлайн кан­дидат­с­т­ване в бъл­гар­ски дър­жавни универ­ситети, раз­работи Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката. Тя ще е полезна за бъл­гари от чуж­бина и граж­дани на Северна Македония, които желаят да продъл­жат обучението си в нашата страна, съоб­щиха от МОН. Заради пан­демията от COVID-19 тази година няма да се провежда традицион­ният изпит — тест по бъл­гар­ски език, литература и история на Бъл­гария, с който се кан­дидат­с­тва по пос­танов­ленията за образователна дей­ност сред бъл­гарите в чуж­бина и за граж­дани на Северна Македония. За улес­нение на кандидат-студентите в плат­фор­мата са раз­работени регис­т­рационна форма, форма за вход в сис­темата и елек­т­ронен фор­муляр с желанията на кан­дидата. Тази година класирането ще се извър­шва въз основа на сред­ния успех и оцен­ките по балооб­разуващите пред­мети от дип­ломата за завър­шено средно образование. Втори модул от плат­фор­мата съдържа инфор­мация за всички бъл­гар­ски дър­жавни висши училища и ще е полезен за младите хора да се запоз­наят с въз­мож­нос­тите за обучение у нас. Плат­фор­мата е пуб­ликувана на интер­нет страницата на МОН в руб­риката “За бъл­гарите зад граница“, Кам­пания 2020/2021 г.“.студенти плат­форма МОН

Икономика

Loading...

Спорт

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Лионел Меси спечели рекор­дна седма “Златна топка“. Аржен­тинецът изп­ревари Роберт Леван­дов­ски (Байерн, Полша) за цен­ния приз за 2021 година в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Барбадос е най-новата република в света

Бар­бадос официално се обяви за най-новата репуб­лика в света, като отс­т­рани кралица Елизабет II като дър­жавен глава. На тър­жес­т­вената церемон…

Прочети още:

Loading...

Земеделие