Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Позиция: Борисов започва да губи европейската подкрепа

Позиция: Борисов започва да губи европейската подкрепа

Позиция: Борисов започва да губи европейската подкрепа

В своя Позиция на бъл­гар­с­кия евродепутат от Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП Цветелина Пен­кова заявява:” Свидетели сме на масови протести в цялата страна срещу нас­тоящото правител­с­тво и ясно заявена граж­дан­ска позиция за искане на остав­ката му. Всеки е свободен да изразява свободно волята си и правото на протест е записано в Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария. Аз също имам своите основания и затова под­к­репям протес­тиращите —  свободни, образовани и интелиген­тни хора, които се обединяват под общата заявка за спаз­ване на закона. Вър­ховен­с­т­вото на правото е и основен приоритет на Гер­ман­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС, което започна преди дни. Най-вероятно получаването на европейски сред­с­тва, както от пред­видените ресурси за справяне с кризата, така и от фон­довете на ЕС, ще бъде обвър­зано с вър­ховен­с­т­вото на правото. И тук Бъл­гария ще тръгне от задни позиции. Дъл­боко съм убедена, че когато се спаз­ват правилата и се след­ват нор­мите, тогава всяко едно общес­тво се раз­вива и прог­ресира.

В общия инфор­мационен поток, за мен се отк­роиха няколко важни момента:

• Европейс­ките пар­т­ньори на ГЕРБ започ­наха осезаемо да оттег­лят под­к­репата си за министър-председателя Бойко Борисов и се нас­лагва усещането, че той „излага“ и ком­п­рометира европейс­ките демок­рати;

• Образът на Бъл­гария се зат­вър­ж­дава като най-бедната и корум­пирана дър­жава в ЕС, начело с политическа фигура, която със­редоточава цялата власт и е еманация на тази бед­ност и коруп­ция;

• Проявата на своеволия от страна на полицията и влас­тимащите е „диаг­ноза“ в Бъл­гария. Пребива се бъл­гар­ски младеж, студент в Хага, с вър­зани ръце, който не може дори да се защити. Актовете на агресия от страна на всички са недопус­тими;

• Мачов­с­кото поведение и демон­с­т­рацията на „силна ръка“ вече е изчер­пано. Бъл­гар­с­кият народ има нужда от образовани, въз­питани и ерудирани политици, които да защитават общес­т­веното благо и да обединяват инс­титуциите, като работят под вър­ховен­с­т­вото на закона.

 

Силно впечат­ляващо за мен бе как събитията на жъл­тите павета и в страната бяха отразени, интер­п­ретирани и комен­тирани в европейс­ките медии. В авторитетни европейски издания се пуб­ликуват анализи, които акцен­тират върху коруп­цион­ните скан­дали в страната и зат­вър­ж­дават образа ни, на най-корумпирания член на ЕС. Подобни оценки за Бъл­гария се срещат във всички световни медии и за съжаление пред­с­тавят страната в негативна свет­лина. Ими­джът на правител­с­т­вото и на Борисов е тотално сринат и това хвърля петно върху дър­жавата.

Това раз­бира се ще се отрази негативно на цялос­т­ното позициониране на страна ни в рам­ките на ЕС. Нереалис­тично е да очак­ваме дирек­тна намеса от страна на европейс­ките инс­титуции в нашите суверенни дър­жавни дей­ности. Но „инс­т­румен­тите“ за изразяване на отношението към Бъл­гария от страна на инс­титуциите могат да се дек­ларират чрез раз­лични под­ходи — забавяне на сред­с­т­вата по раз­лич­ните прог­рами на ЕС, забавяне на приемането ни в Шен­ген, тър­сене на наказателна отговор­ност към дър­жавата, намаляване на допъл­нител­ните сред­с­тва за борба с кризата, причинена от Covid-19 и др. Нак­ратко, политичес­ките и коруп­ционни рис­кове, които се асоциират с Бъл­гария, имат измерими пос­лед­с­т­вия върху живота на бъл­гар­с­ките граж­дани.  

Общес­т­вото ни зас­лужава много повече!”, заяви евродепутатът Цветелина Пен­кова.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...